ТРЕТА КРЪГЛА МАСА „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – „ГЛАСЪТ“ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“

На 8-ми септември 2016 г. в Голямата конферентна зала на УНСС се проведе Третата кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“.

Целта на форума, проведен под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе да се чуят мненията на експерти от институциите, академичните среди, неправителствените организации и бизнеса по въпроса „Как да се направи възможно да бъде чут „гласът” на българските потребители?“ в процеса на разработване на публични политики и закони, както и в сферата на стандартизацията.

На откриването на събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, зам.-ректорите доц. д-р Миланка Славова, доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев, инж. Ивелин Буров, председател на УС на Българския институт за стандартизация (БИС), Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите, Инж. Мирослав Йотов, генерален директор на дирекция „Надзор на пазара“, доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева като модератори на двете сесии на форума, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, и др.

В работата на Кръглата маса се включиха и много преподаватели и докторанти от УНСС и други университети в страната с интереси в сферата на устойчивото потребление, както и представители на неправителствените и протребителски организации.

snimka_2_site_unss
Работата на Третата кръгла маса „Устойчивото потребление в България – „гласът“ но потребителите“

По време на сутрешната сесия бяха представени гледните точки на Българския институт за стандартизация, Комисията за защита на потребителите и на европейската организация ANEC (European consumer voice in standardisation), която представя потребителите в европейската система за стандартизация.

img_4274
Дискусията между докладчиците на сутрешната сесия на Третата кръгла маса, 8-ми септември 2016, УНСС

Презентациите от сутрешната сесия може да намерите тук:

Българският институт за стандартизация (БИС) – дейност и перспективи, инж. Ивелин Буров, Председател на УС на БИС presentation-bds_i_burov_2016

 Информираният и активен потребител – естествен регулатор на пазара, Димитър Маргаритов, Председател на Комисията за защита на потребителите presentation_d_margaritov_ksk_2016

 ANEC (European consumer voice in standardisation) и ролята на потребителите в европейската стандартизация, Кристина Александрова, експерт ”Политики и иновации“ в ANEC – Брюксел presentation_k_aleksandrova_anec_2016

В следобедната сесия бяха представени и коментирани позициите на Министерството на икономиката, Мрежата от Европейски потребителски центрове, както и на Българска национална асоциация ”Активни потребители, които предизвикаха голям интерес и обсъждане сред участниците.

img_4381
Дискусия по време на следобедната сесия на Третата кръгла маса, 8-ми септември 2016 г., УНСС

С презентациите от тази сесия може да се запознаете тук:

Участието на потребителите в процеса на вземане на решения при създаването на политики, Христо Томов, Главен експерт от Министерството на икономиката presentation_mi_2016

Представяне на мрежата от Европейски потребителски центрове, Игнат Арсениев, Директор на ЕПЦ – България ecc-net-presentation_2016

 Ролята на потребителските организации при създаване на политики и стандарти, д-р Богомил Николов, Изпълнителен директор на Българска национална асоциация ”Активни потребители“ presentation_active_consumers_2016

На финалната  дискусия на тема ”Гласът на българските потребители при създаване на публични политики, закони и стандарти“ с модератор доц. д-р Елка Василева бяха представени мненията на много от присъстващите. Бяха коментирани пътищата, за „зеленото включване“ на потребителите в контекста на устойчиво потребление в нашата страна.

img_4423
Изказвания на участниците в Третата кръгла маса, 8-ми септември 2016, УНСС

По време на паузата между двете сесии участниците оцениха качествата на биологичните продукти, включени в обедното меню.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ТРЕТАТА КРЪГЛА МАСА „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – „ГЛАСЪТ“ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“!

ПРОГРАМА НА ТРЕТАТА КРЪГЛА МАСА „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ГЛАСЪТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“

Университетът за национално и световно стопанство организира Трета кръгла маса „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“.

Целта на кръглата маса е да се чуят мненията на експерти от институции, академични среди, неправителствени организации и бизнеса по въпроса „Как да се направи възможно да бъде чут „гласът на българските потребители“ в процеса на разработване на публични политики и закони, както и в сферата на стандартизацията.

Кръглата маса ще се проведе на 8.09.2016 г. в УНСС – гр. София, Голяма конферентна зала.

За повече информация: ПОКАНА (SCP_Pokana_fin_2016) и ПРОГРАМА (SCP_programa_2016) на Третата кръгла маса „Устойчивото потребление в България“.

Трета кръгла маса „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите”

Трета кръгла маса

„Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев

8 септември, 10,00 ч., Голяма конферентна зала

Катедра „Икономика на природните ресурси“ организира трета кръгла маса на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“.

Организационният комитет кани преподаватели, служители, докторанти, студенти и гости на университета, с интерес в областта на устойчивото потребление, да вземат участие в събитието.

Подробности за участие ще намерите в приложената Покана и Заявка за участие.

Споразумение за сътрудничество между Български институт за стандартизация и Университета за национално и световно стопанство

Отчитайки ролята на стандартизацията за развитие на информационното общество и осигуряване на съвместимост и безпрепятствен информационен обмен в най-широки граници, на 13 юли 2016 г. по време на Ректорския съвет беше подписано Споразумение за сътрудничество между УНСС и Българския институт за стандартизация (БИС). Под документа положиха подписи Ректорът на нашия университет проф. д.ик.н. Стати Статев и инж. Ивелин Буров в качеството си на Председател на Управителния съвет на БИС.

Това ще продължи традицията за участие на преподаватели от УНСС в техническите комитети на БИС и конкретно на доц. д-р Даниела Иванова в ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието“, както и включването на тематиката на стандартизацията при осигуряване и управление на качеството в УНСС.

IMG_20160713_111341Обсъждане на Споразумението за сътрудничество – от ляво на дясно Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев; инж. Ивелин Буров, Председател на Управителния съвет на БИС; доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева от кат. Икономика на природните ресурси, Бизнес факултет.

В рамките на бъдещото сътрудничество се очертаха редица съвместни действия, свързани с обучение на студентите в областта на  стандартизацията по профила на специалностите в УНСС. В тази връзка се предвижда създаване на съвместен „Информационен център по стандартизация“ в рамките на Университетската библиотека на УНСС. Центърът ще предлага контролиран безплатен достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти до електронния фонд на БИС с пълните текстове на определени пакети български стандарти.

Очаква се на предстоящата в УНСС през м. септември 2016 г. Трета Кръгла маса „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“ да бъде оповестено откриването на Информационния център по стандартизация.

IMG_20160713_111728Обща снимка с членовете на Ректорския съвет след подписване на Споразумението за сътрудничество между УНСС и БИС.

Споразумението предвижда и организиране на съвместни прояви на национално и международно ниво, свързани с процесите на  обучение на студентите в областта на  стандартизацията и нейната роля за бъдещите специалисти, ориентирани към иновативните глобални пазари на продукти и услуги.

Координатор по споразумените от страна на УНСС е доц. д-р Елка Василева от кат. Икономика на природните ресурси, Бизнес факултет, Е-mail: elkav@unwe.bg.

Участие в Генералната асамблея на ANEC – Европейска организация представляваща интересите на потребителите в областта на стандартизацията

На 14 и 15 юни в Брюксел се проведе 27-та Генерална асамблея на ANEC (European consumer voice in standardisation) – Европейска организация представляваща интересите на потребителите в стандартизацията.

Доц. д-р Елка Василева участва в работата на Генералната Асамблея като официален представител на България, наред с представителите на националните организации на потребителите от 33 страни членки на ANEC. По време на заседанията бяха дискутирани основните постижения в дейността на организацията за 2015 г., както и перспективите за развитие. На срещата беше отбелязано голямото значение на оповестената на 13 юни 2016 г. Съвместна инициатива за стандартизация: в отговор на променящия се европейски пазар (Joint Initiative on Standardisation: responding to a changing marketplace; DG GROW). Тя подчертава ползите от стандартизацията и се основава на по-широко участие на потребителите в процесите на стандартизацията.

anec21---14-june-2016_27112262264_oОрганизацията е представена от около 200 експерти, участващи на доброволен принцип в над 100 технически комитети на европейските органи по стандартизация CEN, CENELEC и ETSI. На Юбилейното честване „21 години ANEC“ беше отбелязано, че от създаването си през 1995 г., ANEC е постигнала много за защита интересите на потребителите в няколко приоритетни области: безопасност на децата; достъпност на продуктите и услугите; електродомакински уреди; информационно общество и устойчиво развитие; услуги; опасни химикали и интелигентни измервателни уреди.

На сайта на ANEC (http://www.anec.eu) са представени многобройни материали и актуални новини, свързани с дейността на организацията, представляваща интересите на потребителите в стандартизацията.