Ролята на стандартите в прехода към „зелени“ модели на управление

На 23-ти и 24-ти ноември 2020 г. беше проведена Юбилейна конференция, посветена на 30-та годишнина от възстановяването на Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Елка Василева изнесе презентация през първия ден по време на работата на Панел 2.1c: Проблеми на устойчивото развитие в различни сектори. Тя представи изследвания, свързани с важната роля на стандартите в прехода към „зелени“ модели на управление. В доклада се разглеждат теоретичните постановки, свързани с доброволните стандартите на международно, европейско и национално ниво като „меки“ регулатори в сферата на „зеленото“/устойчивото управление на организациите.

Последвалата дискусия потвърди, че включването на определени системи от доброволни стандарти в стратегиите за устойчиво развитие представлява нововъзникваща характеристика на управлението на бизнес организациите.

Проф. Елка Василева участва и в дискусиите на т. нар. франкофонски Панел 3b: Transition, incertitudes et perspectives. Бяха представени редица изследвания, свързани с цифровата трансформация и кризата с Ковид 19 в различни сфери: образование, здравеопазване, културните дейности и др.

Бъдещето на качеството или Качество 4.0 – дискусия на Конференцията по качество през ноември 2018

На 8 и 9 ноември 2018 г. в Дома на техниката в София се проведе ХХIХ Национална научно-практическа конференция „Качеството – за по-добър живот’2018“ под патронажа на Министъра на икономиката.
В Пленарната сесия В на 9 ноември 2018 г. участваха преподаватели и студенти от УНСС – София.

Проф. д-р Елка Василева постави основите на дискусията за предизвикателствата пред качеството, породени от развитието на Индустрия 4.0. Тя очерта следните въпроси за бъдещето на качеството или „Качество 4.0“:
– Кои са факторите, които ще наложат новите концепции за качеството?
– По какви сценарии ще се развият тези концепции?
– Как това развитие ще се отрази на качеството на продуктите и услугите, на организациите и специалистите в тази сфера?


С презентация за движещите сили за въвеждане на екологични иновации се представи доц. д-р Нина Типова от кат. “Икономика на природните ресурси“ в УНСС – София.


Доц. д-р Мария Воденичарова от кат. „Логистика и вериги на доставка“ в УНСС – София засегна темата за иновациите и качество в логистиката.


С презентация за иновациите и качеството се включи и Магдалена Шалева, която е магистър в програмата „Екоикономика и бизнес“ в УНСС – София.


Участниците в Пленарната сесии коментираха теми, провокирани от направените презентации. Изказаха се мнения, че наред с технологичната модернизация са необходими усилия за изграждане на ценности и култура, свързани с качеството, както на индивидуално и организационно ниво, така и чрез образование в тази сфера на обществото.

Нови публикации в издание на престижното издателство Wiley, Oxford

В началото на 2018 г. престижното издателство Wiley, Oxford ще пусне на пазара ново издание, посветено на напредъка в науката и технологията на млечните продукти: Advances in Dairy Product Science & Technology. (2018) Edited by F. Conto, M. A. Del Nobile, M. Faccia, A. V. Zambrini and A. Conte, Wiley-Blackwell. (ISBN: 9781118906439). Под редакцията на известен екип от експерти от академичните и индустриалните среди, начело с проф. Ф. Конто, изданието съдържа цялостен преглед на най-иновативните научни познания в този сектор. Наред с чисто технологични въпроси, в книгата е отделено място на предизвикателствата, свързани с въздействието върху околната среда, икономическите проблеми и изучаване на потребителския избор и поведение.

Наред с утвърдени изследователи в тази сфера, автори на три глави от книгата са преподаватели и изследователи от Университета за национално и световно стопанство. В IV-та глава на изданието, посветена на проблемите на потребителския избор участват преподаватели от кат. „Икономика на природните ресурси“, Бизнес факултет. В гл. 4.2.1 Проф. д.и.н. Пламен Мишев в съавторство с Юлия Джабарова разглеждат процесите на създаването на нови млечни продукти. Доц. д-р Даниела Иванова (гл. 4.1.4) и доц. д-р Елка Василева (гл. 4.1.3) представят рамките за изследване на потребителското поведение спрямо качеството на храните.

Това ново издание предлага обобщен поглед към науката и технологията на млечните продукти във време на големи тревоги за качеството, безопасността и екологичните аспекти на храните. То е насочено към производителите и други професионалисти в областта на млечната промишленост, правителствени агенции, преподаватели и студенти. Повече информация може да бъде намерена на следния линк: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118906438.html

Advances in Dairy Product Science & Technology. (2018) Edited by F. Conto, M. A. Del Nobile, M. Faccia, A. V. Zambrini and A. Conte, Wiley-Blackwell. (ISBN: 9781118906439)

 

Кръглата маса „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ на УНСС със значими акценти за устойчивото развитие

Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС, София организира на 29 ноември 2017 г. кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, в партньорство с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

От КонтурГлобал Марица Изток 3. коментираха своя опит с корпоративния тиймбилдинг „Отговорният избор. Ние консумираме отговорно. Работим отговорно. Живеем отговорно“.

От Овергаз Инк. разказаха за корпоративната инициатива за отговорно потребление – „Излишна ли е излишната храна?“. Оказа се според статистиката, че 670 000 тона храна се разхищават годишно в България, а в световен мащаб – по 1300 млн. тона.

Лора Младенова, представител на дъщерното дружество на Филип Морис България си припомни за инициативата им „Правата на потребителите“ и ежедневните „борби“ с мобилни оператори, онлайн пазаруване, някои заблуждаващи търговски практики, опитът с регистратори на лични данни и т.н.

За добрите практики на неправителствените организации и за проектите на Cleantech Bulgaria за насърчаване на „зелената“ икономика говори Мария Александрова, мениджър иновации. В основата на бъдещи проекти задължително трябва да застане като крайъглен камък „Триъгълника на знанието“ – връзката между университетите, бизнеса, иновационните проекти и все повече напоследък – предприемачите.

Важен акцент на кръглата маса би и академичното обучение по устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност, със своето настоящо състояние, но и възможности за развитие, което коментира доц. д-р Мирослава Пейчева, УНСС. Вече в няколко университета се четат лекции по устойчиво развитие, екологична политика, зелен маркетинг, крос културна бизнес етика, което вече не е прецедент, но все пак трудно се случва на институционално ниво. Доц. Кьосева от Нов български университет каза, че има сериозни постижения в екологичното счетоводство в европейски мащаб и че тя самата често се сблъсква с нефинансовата/ инегрирана отчетност в практиката си.

Доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева, УНСС също нагледно показаха в слайдове, че от години в Университета се работи по тематиката за устойчиво развитие и КСО и тази тематика е приоритет в изследванията на колегията от години. Оживената дискусия, която се проведе в този панел очерта необходимостта от обединения на съмишленици в търсене на нови компетентности и научни тематики в областта на устойчивото развитие във всичките му измерения. Това беше разгледано в локален и национален план.

Изводът от кръглата маса бе категоричен, че вече е дошло времето университетските научни изследвания в сферата на устойчивото  развитие  и корпоративна социална отговорност задължително да се обединят в локални и национални мрежи/платформи, за да служат на обществото.

Анета РАНГЕЛОВА, сп. ХИ&Т

доц. Елка Василева участва в конференцията „Да направим стандартите да служат на обществото“

bruxelles_13_10_2016_2

Доц. Елка Василева участва в конференцията „Да направим стандартите да служат на обществото“ (Making standards serve society), която се проведе в Брюксел на 13 октомври 2016 г.

Конференцията беше организирана от представляващи обществените заинтересовани страни в европейската система за стандартизация организации (ANEC – European consumer voice in standardisation, ECOS – European Environmental Citizens’ Organisation for Standardisation и ETUC – the voice of European workers, in the standardisation process) и имаше за цел да се дискутира степента, в която европейските стандарти отговарят на нуждите на гражданското общество.

bruxelles_13_10_2016Дискусията засегна и стандартите, които подпомагат европейското законодателство и политика в областта на защита на обществения интерес. Беше отбелязано, че стандартите все повече се използват за подпомагане – или понякога дори заменят – регулацията и затова от голямо значение е да се гарантира, че обществените заинтересовани страни са напълно представени и имат способността да допринесат най-ефективно за процеса на стандартизация. Участниците също разгледаха възможни решения да се направи Европейската система за стандартизация по-всеобхватна, да се гарантира, че стандартите, наред с икономическите интереси, служат и на европейското общество.

bruxelles_13_10_2016_1Peter Scherrer, Заместник-генерален секретар на ETUC, коментира: „През последните години, дейностите по стандартизация се преместиха далеч само от активностите на експерти от индустрията към дейности, които се отнасят до обществото, включително и работниците. Новият европейски регламент (ЕС) 1025/2012 ясно се занимава с този въпрос. Но практическите и т.нар. „невидими“ бариери остават: някои национални органи по стандартизация все още изискват високи такси за участие, както и такси за отделни участници, но винаги обществените заинтересовани страни са малцинство. Най-важното е да се каже, че стандартите не трябва да нарушават националното законодателство на труда и колективните трудови договори. Синдикати внимателно следят това“.

Във втория панел Stephen Russell, Генерален секретар на ANEC добави: „Ние подкрепяме стъпките, които европейските организации по стандартизация полагат за укрепване на гласовете на европейските представители на обществените заинтересовани страни в процеса. Европейските стандарти, които отразяват нуждите на обществото, подпомагат пазарната реализация на продукти и услуги, както и конкурентоспособността на европейската индустрия на световните пазари. Независимо от това, стандартите са само една част от поредица от мерки, насочени към предоставянето на обществено благосъстояние и защита. Нужни са усилия и в други посоки, особено по отношение на надзора на пазара и правоприлагането“.

В конференцията за участието на социалните заинтересовани страни от европейската стандартизация се включиха както представители на гражданското общество и експерти в сферата на стандартизацията, така и представители на Европейския парламент, Европейската комисия, експерти от национални правителства и др. Финалните заключения  направи Laura Degallaix, Директор на ECOS, която  обобщи: „Процесът на стандартизация отнема много време, това е скъп процес и изисква високо ниво на технически познания със значително ограничено участието на НПО на национално равнище. За да се помогне за преодоляване на тези бариери и по-специално за улесняване на участието на организациите на гражданското общество на европейско ниво, се налагат жизненоважни, основни промени в европейската система за стандартизация „.

Много от горните констатации и заключения са в унисон с дискусията, която се проведе в УНСС по време на 3-та Кръгла маса „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“, 8-ми септември 2016 г.