Стратегическо прогнозиране за устойчивост и иновации чрез качество

На 9 ноември 2023 г. ние отново се събрахме, за да отбележим Световния ден на КАЧЕСТВОТО под мотото „КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО“. Тази година професионалистите, заедно с всички заинтересовани от бъдещето на иновациите и устойчивото развитие, обсъждахме възможностите за стратегическо прогнозиране на основата на ключовите умения и компетентности в сферата на качеството.

Модератор на Панелната дискусия „Стратегическо прогнозиране за устойчивост и иновации чрез качество“ беше проф. д-р Елка Василева, председател на УС на Сдружение „Клуб 9000“.

Благодарим на нашите компетентни участници за интересните представяния и анализи:

  • Проф. д-р Миланка Славова, МВБУ – Стратегическо прогнозиране чрез качество;
  • Доц. д-р инж. Иван Станков, Технически университет – София – Иновации и киберсигурност;
  • Теодора Борисова, Солвей соди – Добрите практики за иновации и устойчивост чрез качество;
  • доц. д-р Антоанета Стоянова, Икономически университет – Варна и доц. д-р Мариета Стефанова, ВВМУ – Варна – Стандартите като инструмент за иновации и устойчивост.

Дискусията завърши със заключението:

Следобедните пленарни сесии „Качество и устойчивост“ и „Качество и иновации“ бяха наситени с многобройни презентации и доклади, въпроси и мнения по актуалните въпроси: на ESG регулацията, надзора на пазара, ролята на стандартите, подходите „мислене основано на риска“ и „дизайн мислене“, практики за иновации и устойчиво потребление.

Голям интерес предизвикаха проф. д-р Елка Василева и инж. Митко Мирчев с Информация за устойчивостта (ESG ангажираност и стандарти).

Презентация направиха и от РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД с д-р инж. Ани Стоилова: Стандартът ISO 13 485:2016. Защо е необходим?

ДАМТН, ГД „Надзор на пазара“, инж. Венеция Градинарова представи Регламент 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета като гарант за качеството и съответствието на продуктите, предлагани онлайн.

Доц. д-р Нина Типова и доц. д-р Стилиян Стефанов от Катедра “Икономика на природните ресурси”, УНСС – София споделиха своите дългогодишни проучвания и натрупан опит по темата за Устойчиво потребление на храните.

А тематиката, касаеща устойчивото развитие, качеството и иновациите, е винаги интересна с погледа си към бъдещето, към управлението и прогнозирането им.

Модератор бе проф. д.ик.н. Диана Иванова, а инж. Митко Мирчев и Петър Лозев коментираха самото управление на иновациите.

Проф. д.ик.н. Диана Иванова и ас. д-р Гергана Колева направиха презентация за Дизайн мисленето – иновативен инструмент за повишаване качеството на продуктите.

Един интересен проект – ServiceDigiCulture бе коментиран пред аудиторията от професионалисти от Юлия Арабаджиева и Кремена Арамова – Дизайнът и иновациите на услуги като средства за прогнозиране и създаване на устойчивост.

Проф. д.т.н. Георги Тасев се спря на Управление на активите на основата на серията стандарти ISO 5500X.

Участие на изследователския екип в XIV научна конференция с международно участие на тема „Стокознание – традиции и перспективи“ във Варна

На 20 октомври 2023 г. беше проведена XIV научна конференция с международно участие на тема „Стокознание – традиции и перспективи“, посветена на 75 годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание“ при Икономически университет – Варна.

Нашият екип участва активно, както в научната секция, така и в панелната дискусия по проблемите на устойчивото потребление и производство.

По време на първата Секция: Устойчиво развитие, потребление, иновации и конкурентоспособност от работната програма на конференцията бяха представени два доклада.

Проф. Елка Василева в съавторство с докторант Невена Иванова анализира водещите ISO стандарти за устойчиви системи за управление в подкрепа на по-доброто им прилагане в българския контекст.

В своята презентация доц. Нина Типова разгледа проблемите за устойчивото потребление на храни и хранителни отпадъци.

Изследваният от авторския екип казус „Почивна база Равда“ показа необходимостта от систематично събиране и анализиране на данни за източниците на хранителни отпадъци и техния вид, причините за генериране на отпадъци при хранене извън дома и бариерите пред тяхното намаление.

КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО. Устойчиво производство и потребление – 20 октомври 2023 г., Варна

Повече от 30 участници, представители на заинтересованите от налагането на устойчивото потребление и производство, се присъединиха към дискусионния панел „КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО“ на 20 октомври 2023 г. във Варна.

Сдружение „КЛУБ 9000“ в партньорство с Икономическия университет – Варна организирахме това събитие, за да се опитаме да погледнем в бъдещето и да очертаем значимите промени в нашия живот чрез налагане на моделите на устойчивото производство и потребление.

Благодарим на модератора проф. д-р Елка Василева, председател на УС на Сдружение „Клуб 9000“ и на нашите ключови участници:

  • доц. Нина Типова, преподавател в УНСС – София и изследовател в областта на екологията и устойчивото развитие. Тя разкри предизвикателства и възможности на подходите за дизайн мисленето. Отговори на въпросите: Какво представляват иновациите на продуктите и услугите? и Какви са моделите/ инструментите на дизайна на продуктите и услугите?
  • Валентина Добрева и инж. Димитър Коцев, водещи одитори на системи за управление, представиха ключовата роля на сертификацията и стандартите за доверието в продуктите на пазара с фокус към екологични, безопасни и устойчиви продукти; сертификация на въглеродния (екологичен) отпечатък на продуктите, както и сертификацията на етични практики (социална отговорност, борба с корупцията и т.н.).
  • Диана Настева, социален предприемач, обучител и ментор на младежи, показа устойчивите практики на Сдружение „Няма невъзможни неща“. Тя засегна ролята на неправителствените организации за налагане на устойчивото потребление. Във видеото, което беше подготвила, ни запозна с «истинските» екологични продукти и как чрез социално предприемачество създаваме устойчиви модели на потребление.

Благодарим на всички, които задаваха въпроси, изказваха мнение, подпомагаха с актуална информация, очертаваха перспективи.

Ще се радваме да се срещнем отново, защото сега е моментът да разберем, да се подготвим и да реагираме на промените в икономиката и обществото чрез създаване на устойчиви продукти и услуги.

Дискусията беше организирана в рамките на програмата на ХIV Научна конференция с международно участие „Стокознание – традиции и перспективи“, Икономически университет – Варна.

Благодарим от сърце за гостоприемството и подкрепата на организаторите.

Първата IFS конференция в България IFS 2022

На 9 ноември 2022 г. в столичния хотел HYATT REGENCY SOFIA се проведе първата IFS конференция в България, организирана от IFS Management GmbH и INAQ Consulting.

Официалното откриване бе направено лично от г-н Наче, генерален мениджър на INAQ Consulting, представител на IFS в България. Към новите насоки за развитие пък насочи вниманието ни г-н Тромп, управляващ директор на IFS Management GmbH.

Голям интерес предизвика представянето на TUV Rheinland Bulgaria за несъответствието и коригиращите действия, поднесена на аудиторията от Константин Кръстев.

Г-жа Кръстина Русева от сертифициращата фирма CERTIMA коментира инциденти, свързани с безопасността на храните. А доц. д-р Нина Типова от катедра „Икономика на природните ресурси“ от УНСС представи добрите практики за устойчиво потребление на храни и намаляване на хранителните отпадъци в България.

Г-н Емил Маричков от Eurofins – лидер в изпитванията и лабораторните услуги коментира актуалната и щекотлива тема за безопасността на храните в условията на финансова нестабилност.

Конференцията предостави последна актуална информация за стандартите IFS, потенциалните възможности и ползите от тяхното прилагане. Събитието бе предназначено за специалисти в областта на безопасността на храните, управлението на качеството (QC-QA), висш мениджмънт и технически персонал на компании от хранително-вкусовата промишленост, опаковъчни компании, логистика (съхранение и дистрибуция), консултанти, лаборатории и сертифициращи органи, университети, специализирани медии и др.

В рамките й се проведе и оживена кръгла маса с модератор проф. д-р Елка Василева от УНСС. Темата „Концепция за устойчивост, ESG във веригата за доставки. Устойчивост и управление на отпадъците, земеделие“ се превърна в отправна точка за оживени дискусии и споделяне на личен опит за устойчиво развитие.

„Climate Box“ с акцент върху храните

Пилотно обучение „Climate Box“ с акцент върху храните, с подкрепата на Европейската комисия се състоя на 6 юни 2022 г. в офиса на организаторите на събитието – Сдружение Клуб 9000 в София.

Всъщност Climate Box е проект по програма „Еразъм+КА2“ за стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни. Целта му е да разшири осъзнатостта ни за неотложния проблем с опазването на околната среда, да стимулира обмена и дискусиите между потребителите, като ги мотивира да водят по-устойчив начин на живот.

Обучението Climate box бе и с интерактивна сесия, със запознаване с климатични казуси, на което участниците споделиха, че осезателно усещат климатичните промени с примери от реалния живот. Както и влиянието им върху околната среда, което изисква непрекъсната адаптация и промяна. Потреблението на енергия и храна, намаляването на отпадъците, отговорното потребление, изборът на устойчива мобилност станаха основните акценти.

Коментирани бяха и различни проблеми, свързани с ресурсите при производството на храни в отдалечените райони, които често са транспортирани на хиляди километри. Голяма е изненадата, когато четейки етикета разбереш, че един плод, кутия бисквити или консерва с риба тон са пропътували буквално половината свят, за да стигнат до теб (заедно с всички трудови разходи). Тогава изниква изводът, че в такъв случай е много по-разумно да подкрепиш местните производители – и за здравето си, и за самия местен бизнес. Макар че в епохата на глобализация всички пазаруват в големите търговски вериги храни от цял свят, вместо директно от някой местен производител или фермер.

Въпросите биха могли да продължат в този порядък на мисли – Какъв е произходът на храната? На какво разстояние е от мястото, на което се намирате? Какви ресурси трябва да са били използвани, за да ви осигурят този продукт във вашия супермаркет (камион, самолет, гориво, работна ръка и т.н.)? Колко емисии парникови газове (особено CO2) са били генерирани от това? Като можете да използвате специален калкулатор, както участниците в семинара, за да научите колко емисии парникови газове са били генерирани.

Така че е добре ежедневно да се запитваме какви са условията на труд и социалната осигуреност в страната на произход на продукта (включително работно време, трудови договори, жилище, заплащане на издръжка, здравно осигуряване).

Отделно всеки един от нас би могъл да си създаде индивидуален сезонен календар на плодовете и зеленчуците, за да има добра представа за регионалните храни през съответния сезон.

Десислава Димитрова, координатор за Slow Food в България, преподавател в НБУ, учен от БАН, предложи на вниманието изключително богатия сезонен календар на Slow Food, и размисли върху смисъла на бавната храна, традициите ни в отделните региони.

„Измененията на климата се усещат осезателно и върху лозарството и винопроизводството“ – заяви инж. Анна Василева, управител на фирмата „Дедал“ за оценяване и сертификация, с проект за собствена винарна за био вина.

Росен Петков, консултант в КАТРО България ЕООД сподели: „В хода на работата си стигнах до извода, че темата за климата и въздействието върху него от човешката свръх амбиция е наистина сложна и дори обезкуражаваща, като се погледне голямата картина. Когато става въпрос за овластяване на каквито и да е групи хора със знания и умения за водене на по-зелен живот, може би е по-добре това по-често да става на „порции“, точно каквито са микрообучителните единици на Climate Box. А цялостната ни програма обхваща ежедневието на един нормален човек и неговия принос към околната среда.“ 

Анета Рангелова от сп. ХИ&Т – Хранителна индустрия и търговия коментира ролята на медиите, телевизионния екран, и фирмите и институциите за рециклиране за обществената осведоменост относно отпадъците, разделното им събиране, сортиране и отражението им върху околната среда. Повишаване осведомеността на цялото население за суровини, ресурси и отпадъци, свързани с модерните човешки дейности и неотложните промени са необходимост.

Преподавателят от УНСС доц. Стилиян Стефанов подчерта голямата необходимост от включване на темите за климатичните промени и промяната на моделите на поведение в обучението на студентите.

Дискусиите за промяната на личното поведение, но и на поведението на българските организации по отношение на влиянието на климатичните промени върху бизнес моделите, стават все по-належащи и в дневния ред на Сдружение „Клуб 9000“ – подчерта проф. Елка Василева, председател на Управителния съвет. Всичко това е нова посока в усилията на Сдружението да предоставя информация и обучения за моделите за управление на фирмите, свързани с опазване на околната среда, борбата с климатичните промени и социалната отговорност.