Споделеното потребление отблизо

Асоциация Активни потребители започна обучение за подкрепа и разширяване на устойчиво съвместно потребление сред възрастните. Това е ново поведение, основано на използване, вместо на притежание, което предлага допълнителни социални и екологични ползи за всеки възрастен и за обществото като цяло. Обучението е част от проекта COL-SUMERS, който цели да повиши компетенциите на хората над 60 години за това как да се използва съвместното потребление за икономия на ресурси, общуване и разпространение на знания.

Кое породи новата философия

След икономическата криза от 2008-2011 г. много държави бяха на ръба на фалита, с много слаби икономики, високи нива на безработица и мащабни социални катаклизми. Младите хора бяха уморени и възмутени от това, че времената са тежки, че толкова много губеха домовете и работата си. Пазарите не работеха, защото не бяха ефективни и стабилни, политическата система не беше коригирала провалите на пазарите, и най-вече икономическите и политически системи бяха несправедливи. В същото време, някои започнаха да осъзнават, че разполагаме с огромни количества неизползвани ресурси. Затова те вложиха своето знание да развиват иновативни решения, откривайки възможността за въздействие върху развитието чрез разумен, устойчив и всеобхватен икономически растеж, който да доведе до разкриване на работни места, подобрена продуктивност и социална сплотеност. Споделеното потребление застрашава някои от основите на консуматорското общество (повече производство и повече потребление), като предлага: икономическият модел „получаваме, произвеждаме, изхвърляме“ да бъде преобразуван.

През последните няколко години споделеното потребление се превърна в нова и подходяща концепция, тъй като дава възможност да се направи повече с по-малко. Чрез използването на технологични средства и мрежи хората могат да наемат, обменят и споделят продукти и услуги в невъобразим досега мащаб. Споделеното потребление стана обект на много видове изследвания и проучвания. Термините „икономика на споделянето“, „партньорска икономика“, „колаборативна икономика“, „икономика на търсенето“, „съвместно потребление“ обикновено се използват в един и същ контекст.


Ползите за потребителите

Платформите на икономиката на сътрудничеството могат да създават нови пазари, като генерират потребителско търсене за този вид икономически обмен. Моделите на потребление се променят бързо към модел, който е основан на обмена на стоки и услуги не само между фирми и потребители, но и между частни лица. Една от най-важните ползи от платформите на икономиката на сътрудничеството е това, че те могат да бъдат по-ефективни, отколкото традиционните бизнеси, чрез съответствие между търсенето и предлагането.

  • Те предлагат бърз отговор и позволяват на потребителите да използват неизползвани активи. Това е най-вече така при недвижимите имоти, например при платформите Airbnb и HomeAway, които помагат на потребителите да изплатят ипотеките си.
  • Те позволяват на потребителите да откриват услуги и продукти в близост до тях – нещо, което не би било възможно, използвайки традиционни средства и търговци.
  • Платформите целят да намалят разходите по сделките, например, те улесняват доставчиците и потребителите да купуват и продават едни на други, помагат на потребителите да направят по-информиран избор.

За проекта

Защо чрез COL-SUMERS към новата философия се привличат потребителите над 60 годишна възраст? Демографското стареене в ЕС се ускорява. През 2020 г., населението над 65 г. е 103 милиона, а тези над 80 г. – още 30 милиона. България не прави изключение – продължителността на живота се увеличава и делът на хората над 65 години расте. Рискът от бедност нараства с напредването на възрастта и е много по-висок сред жените. Рисковете от социално изключване и граждани, които не могат да си позволят основни стоки и услуги, са подсилени от застаряването на населението, когато някои хора нямат възможност или способност да овладеят цифровата среда. Това може също да изостри положението на уязвимите потребители в неравностойно положение, които срещат трудности при достъпа, разбирането на информация и намирането на подходящи продукти и услуги на пазара. Съвместното потребление нараства в целия свят чрез използването на технологични мрежи, за да се направи повече с по-малко, чрез наемане, отпускане на заеми, обмен, бартер или споделяне на продукти. Разпространението на платформи за съвместно използване я подкрепи, като по данни на Евробарометър повече от половината от всички граждани на ЕС знаят за споделената икономика и един от шестима вече я използва. Споделеното потребление насърчава колективните ценности и солидарност, което води до по-екологично поведение по отношение на жизнения цикъл на стоките, които хората използват. Проектът COL-SUMERS е точно това, тъй като ще подготви иновативни програми за обучение в партньорство със седем организации от Румъния, България, Гърция, Испания и Словения, с цел повишаване на компетентностите на възрастните хора как да се възползват от икономиката на споделяне.

Включете се и вие

Участници в проведените досега семинари споделят, че такива услуги отварят вратата към още нови услуги, социализиране и по-пълноценно и качествено свободно време. Проектът дава възможност за по-голяма социална сплотеност и между участниците се създават лични отношения, които ги свързват в общности по интереси. Цифровата среда, Интернет и платформите за споделено потребление отварят нови възможности за сътрудничество и споделяне на стоки и услуги, но и на време. Така че, ако и вие се интересувате да научите нещо ново, да помогнете на домашния си бюджет и да общувате в сродна среда, можете да се включите чрез асоциация Активни потребители – bnap@bnap.org. Предстои и стартът на платформа, в която всеки ще намира решения на интересуващите го проблеми.

За повече информация, свързана с проекта, посетете www.col-sumers.eu

Контакти:

Българска национална асоциация Активни потребители

Ул. „Врабча“ 26

Тел. 02/9890106

e-mail: info@aktivnipotrebiteli.bg


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.