Участие на изследователския екип в XIV научна конференция с международно участие на тема „Стокознание – традиции и перспективи“ във Варна

На 20 октомври 2023 г. беше проведена XIV научна конференция с международно участие на тема „Стокознание – традиции и перспективи“, посветена на 75 годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание“ при Икономически университет – Варна.

Нашият екип участва активно, както в научната секция, така и в панелната дискусия по проблемите на устойчивото потребление и производство.

По време на първата Секция: Устойчиво развитие, потребление, иновации и конкурентоспособност от работната програма на конференцията бяха представени два доклада.

Проф. Елка Василева в съавторство с докторант Невена Иванова анализира водещите ISO стандарти за устойчиви системи за управление в подкрепа на по-доброто им прилагане в българския контекст.

В своята презентация доц. Нина Типова разгледа проблемите за устойчивото потребление на храни и хранителни отпадъци.

Изследваният от авторския екип казус „Почивна база Равда“ показа необходимостта от систематично събиране и анализиране на данни за източниците на хранителни отпадъци и техния вид, причините за генериране на отпадъци при хранене извън дома и бариерите пред тяхното намаление.