Стратегическо прогнозиране за устойчивост и иновации чрез качество

На 9 ноември 2023 г. ние отново се събрахме, за да отбележим Световния ден на КАЧЕСТВОТО под мотото „КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО“. Тази година професионалистите, заедно с всички заинтересовани от бъдещето на иновациите и устойчивото развитие, обсъждахме възможностите за стратегическо прогнозиране на основата на ключовите умения и компетентности в сферата на качеството.

Модератор на Панелната дискусия „Стратегическо прогнозиране за устойчивост и иновации чрез качество“ беше проф. д-р Елка Василева, председател на УС на Сдружение „Клуб 9000“.

Благодарим на нашите компетентни участници за интересните представяния и анализи:

  • Проф. д-р Миланка Славова, МВБУ – Стратегическо прогнозиране чрез качество;
  • Доц. д-р инж. Иван Станков, Технически университет – София – Иновации и киберсигурност;
  • Теодора Борисова, Солвей соди – Добрите практики за иновации и устойчивост чрез качество;
  • доц. д-р Антоанета Стоянова, Икономически университет – Варна и доц. д-р Мариета Стефанова, ВВМУ – Варна – Стандартите като инструмент за иновации и устойчивост.

Дискусията завърши със заключението:

Следобедните пленарни сесии „Качество и устойчивост“ и „Качество и иновации“ бяха наситени с многобройни презентации и доклади, въпроси и мнения по актуалните въпроси: на ESG регулацията, надзора на пазара, ролята на стандартите, подходите „мислене основано на риска“ и „дизайн мислене“, практики за иновации и устойчиво потребление.

Голям интерес предизвикаха проф. д-р Елка Василева и инж. Митко Мирчев с Информация за устойчивостта (ESG ангажираност и стандарти).

Презентация направиха и от РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД с д-р инж. Ани Стоилова: Стандартът ISO 13 485:2016. Защо е необходим?

ДАМТН, ГД „Надзор на пазара“, инж. Венеция Градинарова представи Регламент 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета като гарант за качеството и съответствието на продуктите, предлагани онлайн.

Доц. д-р Нина Типова и доц. д-р Стилиян Стефанов от Катедра “Икономика на природните ресурси”, УНСС – София споделиха своите дългогодишни проучвания и натрупан опит по темата за Устойчиво потребление на храните.

А тематиката, касаеща устойчивото развитие, качеството и иновациите, е винаги интересна с погледа си към бъдещето, към управлението и прогнозирането им.

Модератор бе проф. д.ик.н. Диана Иванова, а инж. Митко Мирчев и Петър Лозев коментираха самото управление на иновациите.

Проф. д.ик.н. Диана Иванова и ас. д-р Гергана Колева направиха презентация за Дизайн мисленето – иновативен инструмент за повишаване качеството на продуктите.

Един интересен проект – ServiceDigiCulture бе коментиран пред аудиторията от професионалисти от Юлия Арабаджиева и Кремена Арамова – Дизайнът и иновациите на услуги като средства за прогнозиране и създаване на устойчивост.

Проф. д.т.н. Георги Тасев се спря на Управление на активите на основата на серията стандарти ISO 5500X.