17th IGWT Symposium в Букурещ, Румъния

17-та международна конференция на Международната организация по стокознание и технологии (17th IGWT Symposium) в Букурещ, Румъния се проведе в периода от 20.09.2010 г. до 27.09.2010 г. под мотото „Да посрещнем предизвикателствата на бъдещето: бизнес съвършенство и науката за стоките”.

В работата на този най-висш форум на международната организация по Стокознание участваха над 250 университетски преподаватели и научни работници от 25 страни.

Научните направления на конференцията бяха отделени в следните групи:

• Глобализацията и тенденции в науката за потребителите;

• Качество и безопасност на храни;

• Нови подходи за защита на околната среда и устойчиво развитие;

• Разработване и стандартизация на системи за управление на качеството;

• Непрекъснато подобрение на системите за управление;

• Стандартизация при прилагане на корпоративната социална отговорност;

• Иновациите и дизайна като конкурентни предимства;

• Етика и култура в бизнеса;

• Бъдещи бизнес стратегии.

В рамките на първата и втора сесия от работната програма на конференцията на 24 септември 2010 г. българските участници от УНСС – София и Икономическия университет – Варна изнесоха три доклада:

1. Маркировка за качество и асиметрия на информацията: идентифициране на сертификационни схеми за качество в България, Б. Николов, Е. Василева, Д. Иванова (Quality labeling and information asymmetry: Identification of quality labeling certification schemes in Bulgaria, B. Nikolov, Е. Vasileva, D. Ivanova) в секция: Globalization and Trends in Consumer Sciences

2. Устойчиво потребителско поведение на примера на разделното събиране на отпадъци в България, Д. Иванова, Е. Василева, С. Стефанов, Н. Типова (Sustainable consumption and recycling of household waste in Bulgaria, D. Ivanova, Е. Vasileva, S. Stefanov, N. Tipova) в секция: New Approaches in Environmental Protection and Sustainable Development

3. Ядивни филми на основата на растителни восъци с приложение в хранителните технологии, С. Пашова (Edible Films Based On Plant Waxes Applied In Food Processing, Pashova S) в секция: New Approaches in Environmental Protection and Sustainable Development

На проведената дискусия беше проявен явен интерес към проблемите, засегнати в докладите, като бяха зададени множество въпроси, свързани с маркировката за качество и асиметрия на информацията, сертификационните схеми за качество от ІІІ-та независима страна, устойчивото потребление в България и др. Очевиден беше интереса на аудиторията към резултатите от направените актуални проучвания.