Проф. Елка Василева и проф. Даниела Иванова участваха в международни събития посветени на обучението по стандартизация

В рамките на Споразумението за сътрудничество между Български институт за стандартизация и Университета за национално и световно стопанство, проф. Елка Василева и проф. Даниела Иванова участваха в две международни събития, свързани с обучението по стандартизация, които се проведоха във Факултета по организационни науки в Белград на 10 и 11 октомври 2019 г.

Работната среща „Обучението по стандартизация за бъдещето“ беше организирана от ICES (International Cooperation for Education about Standardization) – Международна мрежа за сътрудничество в сферата на обучението по стандартизация. Тази 14-та поредна среща имаше за цел да обсъди състоянието на обучението по стандартизация в епохата на 4-та индустриална революция – новите потребности, изисквания за компетентност, опит, добри практики и учебни материали. В третия панел „Университетски курсове по стандартизация – настоящи и нововъзникващи примери и модели“ Проф. Елка Василева направи презентация за обучението по стандартизация в светлината на устойчивото развитие в България. Представеният хронологичен анализ на развитието на стандартизация в нашата страна и преходът от задължителни към доброволни подходи за прилагане на стандартите предизвика интерес сред участниците.

Снимка 1. Проф. Елка Василева направи презентация за обучението по стандартизация в светлината на устойчивото развитие в България.

В рамките на Световната мрежа за сътрудничество (WSC – The World Standards Cooperation: https://www.worldstandardscooperation.org/) на високо ниво между ISO (Международна организация за стандартизация), IEC (Международна електротехническа комисия) и ITU (Международен съюз по далекосъобщения) на 11 октомври 2019 г. в Белград беше организирано и второто събитие под формата на академични дискусии – THE WORLD STANDARDS COOPERATION ACADEMIC DAY 2019. Проф. Елка Василева и проф. Даниела Иванова участваха в обсъжданията, свързани с изследване на икономическите, екологичните и социални въздействия на стандартите, както и на предизвикателствата пред системата за международни стандарти, основана на доброволния консенсус.

Снимка 2. Участниците в панела заедно с президента на Международна организация за стандартизация ISO Г-н Джон Уолтър (в средата)

По време на срещите беше представена новата книга „Устойчиво развитие. Знания и обучение за стандартизация“ (Sustainable Development. Knowledge and Education About Standardisation) на издателство Springer, под редакцията на S. Idowu, H. de Vries, I. Mijatovic, D. Choi, в която проф. Елка Василева е автор на една от главите. Повече за съдържанието на книгата може да се види на следния линк: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-28715-3_6

Заключенията от двете срещи бяха свързани с укрепване на сътрудничеството в областта на академичното обучение по стандартизация, както и на съвместните изследвания в тази сфера.