Проект 5

Тема на проекта: “Използването на европейските екологични модели за създаване на устойчиво потребление в България”

Номер на проекта:

НИД 21.03-15/2006

Срок на проекта:

2006 – 2009 г.

Описание на проекта:

Европейските подходи, които целят да стимулират по-устойчиво потребление и производство най-общо включват: законодателство, свързано с контрола на вредните емисии, отделяни от автомобилите, намаляването изхвърлянето на непреработваеми отпадъци и подобряване на енергийната ефективност; използване на екотакси  за продуктите, които замърсяват околната среда, с цел стимулиране на потребителите и производителите на екологични алтернативни продукти; повишаване информируемостта на европейските потребители, чието поведение и избор има решаващата роля в “позеленяването” на пазара; въвеждане и употреба на екомаркировките за осигуряване на ясна информация за безопасността и екологичните характеристики на продуктите.

България е въвела в своето законодателство задължителните европейски подходи, свързани с опазването на околната среда. Възприети са и редица доброволни модели, прилагани в европейската практика за създаване на устойчиво потребление и продукция. Все още устойчивите модели на потребление нямат голяма популярност в страната.

Основавайки се на хипотезата за стимулиращата роля на европейските екологични модели за създаване на устойчиво потребление в България, авторите на проекта насочват своето внимание към:

• дефиниране и анализиране на възможностите на европейските екологични модели за създаване на устойчиво потребление в България;

• ролята на заинтересованите страни за създаване на устойчиво потребление в страната;

• идентификация и анализ на устойчиви модели на потребление в България.

Разработката на проекта  предвижда следните четири етапа:

1. Дефиниране и анализиране на възможностите на европейските екологични модели за създаване на устойчиво потребление в България

2. Ролята на заинтересованите страни за създаване на устойчиво потребление в България

3. Идентификация и анализ на устойчиви модели на потребление в България

4. Представяне на резултатите и анализите от предишните етапите под формата на Ръководство за “зелени” покупки

Финансираща организация:

УНСС, фонд “Научно – изследователска дейност”

Партньори по проекта:

УНСС – гр. София, катедра „Икономика на природните ресурси”

Ключови думи:

Устойчиво развитие, устойчиво потребление, европейски екологични модели, модели на потребление, разделно събиране на отпадъци, заинтересовани стани, България