Проект 6

Тема на проекта: „Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България”

Номер на проекта:

ВУ-ОХН-204/2006 г.

Срок на проекта:

2006 – 2010 г.

Описание на проекта:

Основавайки се на хипотезата за стимулиращата роля на европейските екологични модели за създаване на устойчиво производство и потребление в България, авторите на проекта насочват своето внимание към: дефиниране и анализиране на възможностите на европейският екологичен подход за Интегрирана продуктова политика (ИПП) при създаването на устойчиво производство в България; ролята на заинтересованите страни за създаване на устойчиво производство и потребление в страната; идентификация и анализ на устойчиви модели на производство и потребление в България.

За реализирането на тези цели ще бъдат използвани методите на SWOT анализа, дълбочинни интервюта, качествен анализ по метода на фокус групите и др. Ще се апробира методът QFD за вграждане в текстилните продукти на изискванията на потребителите за екологично качество чрез гъвкаво, ефективно и бързо проектиране.  Идентификацията и анализът на резултатите от проекта ще позволят да се предскажат вероятни решения, свързани със създаването на устойчиво производство и потребление в България.

При разработката на проекта се предвиждат следните етапи:

1. Дефиниране и анализиране на възможностите на европейския подход за Интегрирана продуктова политика за създаване на устойчиво производство в България

2. Ролята на заинтересованите страни за създаване на устойчиво производство и потребление в България

3. Идентификация и анализ на устойчиви модели на производство и потребление в България

4. “Кръгла маса” за представяне на резултатите и анализите от предишните етапи на проекта

Финансираща организация:

МОМН, фонд “Научни изследвания”

Партньори по проекта:

УНСС – гр. София (секция “Стокознание“), Икономически университет – Варна; малки и средни предприятия и техните организации в сектор ”Текстил”

Ключови думи:

Интегрирана продуктова политика, устойчиво развитие, устойчиво производство и потребление, , заинтересовани стани, екологичен текстил, екомаркировки, България