Проект 7

Тема на проекта: “Устойчиви нагласи и поведение по веригата на доставките на биологични продукти в България”

Номер на проекта:

ВУ-ОХН-12/2005

Срок на проекта:

2005 – 2009 г.

Описание на проекта:

През последните години концепцията за устойчиво развитие печели все повече последователи. Тя е изключително подходяща за аграрния отрасъл, защото той осигурява продоволствените нужди на населението, зависи непосредствено от природните ресурси, понася щети при деградирането им, а функционирайки самият той генерира социални и екологични проблеми. В основата на устойчивите селскостопански методи стои балансът между икономическите, социалните и екологичните изисквания. Тези производствени практики се свързват с получаване на висококачествени селскостопански продукти и храни, със съхраняване на природния ресурс и опазване на околната среда. Като част от системата на устойчивото земеделие, биологичното производство се основава на методи, опазващи околната среда – поддържа и развива екосистемите, включително биологичните цикли и почвеното плодородие, използва най-изгодно местните природни ресурси.

Представеният проект е насочен към качеството и безопасността на българските биологични продукти по цялата верига на доставките, използвайки подхода “от фермата до вилицата”. При неговата разработка се предвиждат следните четири етапа:

1.    Изследване на факторите, влияещи на цената, качеството и безопасността по веригата на доставките на биологични продукти  и храни в България

2.    Изучаване на мотивацията на българските потребители за покупки на биологични продукти  и храни

3.    Оценяване на ефекта на конвенционалните и биологични производствени практики върху качеството (сензорно, хранително, химично, микробиологично и др.) на продуктите от растителен произход

4.    Представяне на резултатите и анализите от етапите 1 и 2 под формата на НАРЪЧНИК за качество и безопасност на биологичните продукти и храни по веригата на доставките

Финансираща организация:

МОМН, фонд “Научни изследвания”

Партньори по проекта:

УНСС – гр. София (секция “Стокознание“), Аграрен университет – Пловдив; БИОПРОДУКТ БГ

Ключови думи:

Потребители, обучение, устойчиво потребление, биологично производство, качество и безопасност, средство – краен резултат, модели на потребление, България