Проект 8

Тема на проекта: “Пазарни възможности на продуктите от устойчиви земеделски практики (биологично земеделие) в България и Румъния”

Номер на проекта:

P-6/22.06.05

Срок на проекта:

2005 – 2008 г.

Описание на проекта:

През последните години концепцията за устойчиво развитие печели все повече последователи. Като част от системата на устойчивото земеделие, биологичното производство се основава на методи, опазващи околната среда – поддържа и развива екосистемите, включително биологичните цикли и почвеното плодородие, използва най-изгодно местните природни ресурси.

Основавайки се на хипотезата, че развитието и успехът на биологичното земеделие в страните от Централна и Източна Европа зависи преди всичко от възприемането на този вид продукти от потребителите, авторите на проекта насочват вниманието си към възможностите за развитие на вътрешния пазар в две от тези страни – България и Румъния.

Оценявайки съществената роля на хранителните продукти на българския и румънския пазар, повишеният интерес към продуктите на устойчивото земеделие в света и липсата на информация за такъв пазар в тези страни, в проекта бяха:

  • анализирани пазарните възможности на продуктите от биологичното земеделие в България и Румъния (качествен анализ по метода на “фокус групите” сред потребителите в двете страни);
  • разработени възможностите за обучение на консуматорите на продуктите от биологичното земеделие в България и Румъния (методи и пътища за популяризиране в различни групи потребители и форми на обучение; определяне на вероятни центрове за обучение; провеждане на серия от лекции пред студенти, целяща  ангажиране на младите хора с въпросите на устойчивото потребление).

Финансираща организация:

МОМН, фонд “Научни изследвания”

Партньори по проекта:

секция “Стокознание“, УНСС – гр. София, България; катедра „Маркетинг”, Университет  гр. Орадея, Румъния

Ключови думи:

Потребители, обучение, устойчиво потребление, биологично производство, качество и безопасност, биологични храни, българско кисело мляко, България, Румъния