Публикации

Избрани научни публикации

на доц. д-р Даниела Иванова

Учебници и учебни помагала

1.    Кожухаров Хр., Е. Василева, Д. Иванова, “Българският биологичен продукт – елемент от интеграцията ни с ЕС”, УИ “Стопанство”  – София, 2004 г.

2.    Кожухаров Хр., Д. Иванова,  Ръководство за упражнения по стокознание на суровините, материалите и готовата продукция, УИ “Стопанство”  – София, 2001 г.

3.    Кожухаров Хр., Д. Иванова,  Ръководство за упражнения по стокознание на промишлените стоки, УИ “Стопанство”  – София, 1996 г.

Монографии и статиии в научни списания

1.    Trendafilova A., M. Todorova, E.Vassileva, D. Ivanova, Comparative study of total phenolic content and radical scavenging activity  of conventionally and organically grown herbs, submitted in Botanica Serbica, Serbian Academy of Sciences and Arts (October 2009)

2.    Vasileva E., D. Ivanova, N. Tipova, S. Stefanov, The Role of “Green” public procurement in establishing sustainable production and consumption in Bulgaria, Forum Ware International, 37 (2009), short versions p. 96 – 97

3.    Екологичната маркировка “Зелена точка” и потребителите, Н. Типова, Д. Иванова, Е. Василева, С. Стефанов, Хранителна индустрия и търговия, 1, 8 – 9 (2010)

4.    Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, Ст. Стефанов, Ролята на правителствените практики за създаване на устойчиво производство – европейският пример за България, Стандартизация, метрология и сертификация,  9, стр. 27 – 31, (2008)

5.    Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, Ст. Стефанов, Европейските екологични подходи – модел за създаване на устойчиво производство в България, Стандартизация, метрология и сертификация, 4, 19 – 24 (2008)

6.    Иванова Д., Е. Василева, Н. Типова, Ст. Стефанов, Интегрираната продуктова политика – подходи и инструменти, Стандартизация, метрология и сертификация,  3, стр. 17 – 22, (2008)

7.    Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, Ст. Стефанов, Европейски практики за “зелени” обществени продукти, Хранителна индустрия и търговия, 9 (3), 26 – 27 (2008)

8.    Иванова Д., Е. Василева, Националната схема за екомаркировка през погледа на производителите, Стандартизация, метрология и сертификация, 4, 20 – 25 (2006)

9.        Василева Е., Д. Иванова, Европейски практики за “зелени” обществени поръчки І част, Хранителна индустрия и търговия, 3, стр. 26 -27 (2006)

10.    Василева Е., Д. Иванова, Европейски практики за “зелени” обществени поръчки – ІІ част, Хранителна индустрия и търговия, 4, стр. 24 -25 (2006)

11.    Ivanova D, E. Vasileva, Organic foods trade – a criterion for ecological culture and challenges Bulgaria faces, The Journal of Global Business & Trade, 8 Vol.1, No.1, p. 65 – 73, (2005).

12.    Иванова Д., М. Любомирова, Изборът на потребителите, ЕКОСВЯТ, 5/6, стр. 17, (2005).

13.    Василева Е., Д. Иванова, Биологичните (екологични) вина – стандарти, контрол и сертификация, Хранителна индустрия и търговия, 8, стр. 25 – 27 (2005)

14.    Василева Е., Д. Иванова, Биологичните (екологични) вина, Хранителна индустрия и търговия, 1, стр. 22 – 23 (2005)

15.    Ivanov  M., D. Ivanova, Effect of water on vulcanization of filled styrene-butadiene rubber, Pt.I, (Иванов М.,  Д. Иванова, Влиянието на водата върху вулканизацията на напълнен бутадиенстиролов каучук, част І), Journal of chemical technology and metallurgy, XXXIX, 1, p. 39 – 44 (2004)

16.    Ivanov M., D. Ivanova, Effect of water on the accelerated sulphur-thiazole and sulphur -thiuram vulcanization of styrene-butadiene rubber Pt.II, (Иванов М., Д. Иванова, Влиянието на водата върху ускорена сярно-тиазолна и сярно-тиурамна вулканизация на бутадиенстиролов каучук, част ІІ), Journal of chemical technology and metallurgy, XXXIX, 1, p. 45 – 52 (2004)

17.    Иванова Д., Е. Василева, Отношението на българския потребител към биологичните продукти, Лозарство и винарство, 52 (6), стр.38 – 43, (2004)

18.    Василева Е., Д. Иванова, Проучване на нагласата за биологично производство сред винопроизводителите в България, Лозарство и винарство, 52 (5), стр.13 – 19, (2004)

19.    Василева Е., Д. Иванова, Биологичното лозарство и винопроизводство – българските възможности и очаквания, Лозарство и винарство, 52 (4), стр. 22 – 33 , (2004)

20.    Иванова Д., Познава ли българският производител биологичното производство?, Земеделие плюс, 4, стр. 27 – 28, (2004).

21.    Иванова Д., Нагласата на българските потребители за биологични продукти, Хранителна индустрия и търговия, 4, стр. 22 – 23, (2004).

22.    Ivanova D., Packaging waste – a challenge for Bulgaria’s sustainable development, „Packaging, Materials, Equipment, Technologies, News“, Collection of materials, Part 1, Yerevan, pp. 43 – 49, (2004).

23.    Василева Е., Д. Иванова, Екомаркировката на хранителните продукти в България, Хранителна индустрия и търговия, 9, стр. 3 – 5, (2003).

24.    Иванова Д., Имат ли място биологичното производство и неговият екопродукт у нас?, Хранително-вкусова промишленост, 7, стр. 20 – 22, (2003).

25.    Василева Е., Д. Иванова, Екомаркировката, ЕКОСВЯТ, 2 (3), стр. 39 – 42, (2003).

26.    Иванова Д., Екологичният модел “Зелена точка”, Хранителна индустрия и търговия, 4, стр. 12 – 14, (2003).

27.    Василева Е., Д. Иванова, Знаците за екопродукти – източници на информация или съмнение, Алтернативи, 4 (58), стр. 12 – 16, (2003).

28.    Иванова Д., Е. Василева, Възможности за развитие на биологичното земеделие в България – с поглед към Европа (Биологичното земеделие – къде сме ние?), ЕКОСВЯТ, 1 (2), стр. 83 – 86, (2003).

29.    Иванова Д., Определяне комплексния показател за качество на изделия, изработени на основа модифициран бутадиенстиролов каучук, Алтернативи, 9 -10 (43 – 44), стр. 22 – 24, (2001).

30.    Иванова Д., “Зелената точка” – символ за защита на околната среда, Опаковане и дизайн, 3, стр. 22 – 23, (2001).

31.    Бредие У., Д. Иванова, П. Мьолер, М. Петерсен, Ябълки или гъби – сензорната значимост на  1-octen-3-one в ароматна смес на ябълки, Хранително-вкусова промишленост, 10, стр. 5 – 6, (2001).

32.    Иванова Д., Влияят ли сензорните свойства върху избора на потребителя?, Алтернативи, 5 – 6 (39 – 40), стр. 74 – 76, (2001).

33.    Иванова Д., Активната опаковка – предизвикателство към съвременния производител, Алтернативи, 3 – 4 (39 – 40), стр. 16 – 18, (2001).

Научни доклади на конгреси, симпозиуми и конференции

1.        Николов Б., Е. Василева, Д. Иванова, Информация за качеството на продуктите чрез сертификация от „трета” независима страна – европейски и български практики, ХХ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2009”, Сборник доклади CD – резюме, София, 11 – 12 ноември 2009 г.

2.        Иванова Д., Е. Василева, Ст. Стефанов, Н. Типова, Устойчиво потребление Устойчиво потребителско поведение чрез създаване на нагласи и обучение за разделно събиране на отпадъци в България, ХХ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2009”, Сборник доклади CD, София, 11 – 12 ноември 2009 г.

3.        Trendafilova A., M. Todorova, E. Vasileva, D. Ivanova, Comparative study of the total phenolic content and radical scavenging activity of conventionally and organically grown herbs, 5th Balkan Botanical Congress (section Phytochemistry and Plant Resources), 7 – 11. September 2009, Belgrade, Serbia

4.        Иванова Д., Е. Василева, Сертификацията на храните в контекста на устойчивото развитие, Научно-практическа конференция “Икономически и социални аспекти на стандартизацията, сертификацията и качеството на храните в България, София, 26 май 2009 г.

5.        Vasileva E., D. Ivanova, N. Tipova, S. Stefanov, Quality and safety attributes of organic yoghurt: consumers’ perceptions in Bulgaria, 3rd International Congress on Food and Nutrition, Book of Abstracts, pp. 190 – 191 [P-172], Antalya, Turkey, 22 – 25 April 2009

6.        Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, Ст. Стефанов, Актуални модели за устойчиво потребителско поведение на примера на разделното събиране на отпадъци от опаковки в България, ХІХ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2008”, Сборник доклади, стр. 260, София, 12 – 13 ноември 2008 г.

7.        Иванова Д., Е. Василева, Ст. Стефанов, Н. Типова, Екомаркировките и разделното събиране на отпадъци от опаковки в България – възприятия, очаквания и нагласи на потребителите, ХІХ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2008”, Сборник доклади, стр. 259, София, 12 – 13 ноември 2008 г.

8.        Vassileva E., D. Ivanova, E.Botezat, A.Tomescu, Comparative study of consumers’ Perceptions and attitudes to organic agricultural products in Bulgaria and Romania, 16th IGWT Symposium, “Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence”, p. 370 -373, Suwon, Korea, August 19 -23, 2008

9.        Ivanova D, E. Vassileva, S. Stefanov, N. Tipova, Organic products –  the choice of Bulgarian mothers, 16th IGWT Symposium, “Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence”, p. 353 -357, Suwon, Korea, August 19 -23, 2008

10.    Ivanova D, E. Vasileva, S. Stefanov, N. Tipova , Perceptions and attitudes to sustainable consumption in European countries and in Bulgaria,  First scientific – practical conference with international participation  “Ecology and environment – regional and national problems ad trends”, Sofia, Bulgaria, June 5 – 7, 2008

11.    Vasileva E., D. Ivanova, N. Tipova , S. Stefanov, The role of stakeholders in establishing sustainable consumption in Bugaria, First scientific – practical conference with international participation  “Ecology and environment – regional and national problems ad trends”, Sofia, Bulgaria, June 5 – 7, 2008

12.    Василева Е., Д. Иванова, Биологичното земеделие в България, Промените в Общата селскостопанска политика и позицията на България, София, 14 май 2008 г., Сборник доклади, стр. 164 – 184.

13.    Ivanova D., E. Vasileva, Consumers’ perception on organic, Training on organic marketing Bulgaria,  Sofia, 25.11. – 01.12.2007

14.    Vassileva E., D. Ivanova, Z. Misheva, M. Peneva, J. Jabarova, P. Mishev, Chain of supply of organic products in Bulgaria, 3rd International Congress of the European Integrated Project Quality Low Input Food (QLIF), University of Hohenheim, March 20 – 23, 2007

15.    Иванова Д., С. Стефанов, Политика за устойчиво производство в България, Научна конференция “Икономическа политика за устойчиво развитие на България”, Сборник доклади, стр. 58 – 62, 24 ноември 2006 г.

16.    Боева Г., Н. Георгиева, Д. Иванова, Е. Василева, Екологичният дизайн – инструмент на политиката за устойчиво производство, ХVІІ Научно-практическа национална конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2006”, Сборник доклади, стр. 136 – 140, София, 9 – 10 ноември 2006 г.

17.    Иванова Д., У. Бредие, “Зелените” аромати в ябълковия сорт “Wilmuta”, Х Национална научна конференция с международно участие “Актуални проблеми на стоковедната наука и практика”, стр. 103 – 109, Варна,  12 – 14 октомври 2006 г.

18.    Иванова Д., Е. Василева, Търсенето на биологични продукти в България – изборът на потребителите, Международна конференция “Партньорство в биологичното земеделие и качество на храните”, София, 14 – 15 септември 2006 г.

19.    M. Lubomirova, E. Vassileva, D. Ivanova, P. Mishev, The quality and safety through organic foods supply chain in Bulgaria, 22nd National of Congress of Commodity Science, Rome, March 2 – 4, 2006

20.    Иванова Д., Н. Типова, Интегрираната система за управление – модел за конкурентноспособност, Пета международна конференция “Логистиката в променящия се свят”, Равда, 12 – 15 септември 2005 г.

21.    Василева Е., Д. Иванова, Пазарни възможности и потребителски очаквания за биологичните (екологичните) вина, ІІ-ра енологична конференция с международно участие “Енология на бъдещето”, v. LII (1), стр. 251 – 257, Пловдив, 1 -3 юни 2005

22.    Иванова Д., Европейското и българското законодателство за опаковките и отпадъците от опаковки, Форум “Български бизнес дни”, София 18 – 19 ноември 2004

23.    Любомирова М., Д. Иванова, Е. Василева, Българският потребител и продуктите от биологичното земеделие, ХV Научно-практическа национална конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2004”, Сборник доклади, стр. 108 – 112, София, 8 – 9 ноември 2004 г.

24.    Василева Е., Д. Иванова, Българските потребители за екологичната маркировка, Международна конференция “Управление на отпадъците от опаковки”, 11 – 12 ноември 2004, София

25.    Vassileva E., D. Ivanova, Bulgarian consumers’ perceptions of ecolabels on packaging, International Conference on Waste Management, 20–22 October 2004, Sofia, Bulgaria

26.    Ivanova D, E. Vasileva, Organic foods trade – a criterion for ecological culture and challenges Bulgaria faces, 14-th IGWT Symposium “Focusing new century – commodity – trade – environment” , Proceeding volume II, part II Trade, p. 696 – 701, Beijing, China, 25 – 29.08.2004

27.    Иванова Д., Е. Василева, Българският потребител и биологичните продукти – тенденции в предпочитанията, Конференция по биологично земеделие “Шансовете на биологичното земеделие в разширения Европейски съюз”, Пловдив, 21 – 22 ноември 2003 г.

28.    Василева Е., Д. Иванова, Проучване на нагласата за биологично производство сред българските производители, Конференция по биологично земеделие “Шансовете на биологичното земеделие в разширения Европейски съюз”, Пловдив, 21 – 22 ноември 2003 г.

29.    Василева Е., Д. Иванова, Модели за доброволна сертификация на екомаркировка. Перспективи пред националната схема за екомаркировка в България, ХІV Научно-практическа национална конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2003”, Сборник доклади, стр. 48 – 55, София, 11 – 12 ноември 2003 г.

30.    Иванова Д., Е. Василева, Екомаркировката на хранителните продукти – информация за начина на производство, Юбилейна международна научна конференция, Научни трудове том L, свитък 3, стр. 115 – 121, Пловдив, 15 – 17 октомври 2003 г.

31.    Иванова Д., Затвореният материален цикъл на опаковките – пазарно-икономически стимул за производителите, ITUT Германско – български симпозиум “Изграждане на система за рециклиране на отпадъци в България”, София, 20 – 21 март 2003 г.

32.    Василева Е., Д. Иванова, Знаците за екопродукти – източници на информация или съмнениe, Юбилейна международна научна конференция “Търговията на 21 век”, София, 14 – 15 ноември 2002 г.

33.    Иванова Д., Затвореният икономически цикъл на опаковките – екологичен модел, ХІІІ Научно-практическа национална конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2002”, Сборник доклади, стр.175 – 179, София, 11 – 12 ноември 2002 г.

34.    Иванова Д., М. Петерсен, У. Бредие, Летливите вещества в аромата на ябълковия сорт “Wilmuta”, ІХ Национална научна конференция с международно участие “Актуални проблеми на стоковедната наука и практика”, Варна, 3 – 5 октомври 2002 г.

35.    Bredie W., D.Ivanova, Stability of Disulphides and Furan Thiols in Triacylglycerol Autoxidation as Model for Warmed-Over Flavour, The 10-th Weurman Flavour Research Symposium, Beaune, Session 5, p.12, poster 121, France, 24 – 28 June 2002

36.    Petersen M., D. Ivanova, P. Moller,  W. Bredie, Validity of ranking criteria in gas chromatography olfactometry methods (Точността на степенния критерии при газхроматографските олфактометрични методи) The 10-th Weurman Flavour Research Symposium, Beaune, France, Session 4, 43, 24 – 28 June 2002.