Публикации

ПУБЛИКАЦИИ

на доц. д-р Елка Василева

Монографии и учебни помагала

1.      Кожухаров, Х., Д. Иванова, Е. Василева, Българският биологичен продукт – елемент от интеграционния процес с Европейския съюз, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, София, юли 2004

2.     Иванова Д., Е. Василева, С. Стефанов, Н. Типова, Биологичните продукти в България. Ръководство за производители, Издателски комплекс – УНСС, София, 2012 (ISBN 978-954-644-385-4)

3.     Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, С. Стефанов, Устойчиво потребление в България, Издателски комплекс – УНСС, София, 2012 (ISBN 978-954-644-389-2)

4.     Vasileva E., D. Ivanova, Consumer Behaviour and Food Consumption Patterns in South East Europe, Handbook of Doing Business in South East Europe, Edited by Dietmar Sternad and Thomas Döring, PALGRAVE MACMILLAN, 2012, Part II Perspectives on Economic Developments in South East Europe, Ch.12, 271 – 293

Публикации в специализирани научни издания

1.      Trendafilova A., M. Todorova, E. Vasileva, D. Ivanova, Comparative study of the total phenolic content and radical scavenging activity of conventionally and organically grown herbs – submitted in Botanica Serbica, Serbian Academy of Sciences and Arts (October 2009)

2.      Vasileva E., D. Ivanova, N. Tipova, S. Stefanov, The Role of “Green” Public Procurement in Establishing Sustainable Production and Consumption in Bulgaria, Forum Ware Int., 37 (1 – 4), short versions 96 – 97 (2009)

3.      Айяно К., И. Стойчев, Е. Василева, Наградата за управление чрез тотално качество, Стандартизация, метрология и сертификация, 11 – 12, 22 – 27 (2008)

4.      Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, С. Стефанов, Ролята на правителствените практики за създаване на устойчиво производство – европейският пример за България, Стандартизация, метрология и сертификация, 9, 27 – 31 (2008)

5.      Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, С. Стефанов, Европейските екологични подходи – модел за създаване на устойчиво производство в България, Стандартизация, метрология и сертификация, 4, 19 – 24 (2008)

6.      Иванова Д., Е. Василева, Н. Типова, С. Стефанов, Интегрираната продуктова политика – подходи и инструменти, Стандартизация, метрология и сертификация, 3, 17– 22 (2008)

7.      Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, С. Стефанов, Европейски практики за “зелени” обществени продукти, Хранителна индустрия и търговия, 9 (3), 26 – 27 (2008)

8.      Василева Е., Н. Типова, Модели за устойчиво потребление в България, Бюлетин качество, 4, 29 – 38 (2007)

9.      Василева Е., С. Стефанов, Интегрирани системи за управление на качество и безопасност, Земеделие Плюс, 8, 37 – 39 (2006)

10.  Василева Е., Възприятия и нагласи към продуктите от биологичното земеделие. Целева група “Майки”, Хранителна индустрия и търговия, 7 (7), 34 – 37 (2006)

11.  Василева Е., М. Любомирова, Потребителски нагласи и възприятия за биологичните продукти, Хранителна индустрия и търговия, 7 (5), 33 – 35 (2006)

12.  Иванова Д., Е. Василева, Националната схема за екомаркировка през погледа на производителите, Стандартизация, метрология и сертификация, 4, 20 – 25 (2006)

13.  Ivanova D., E. Vassileva, Organic Foods Trade – a Criterion for Ecological Culture and the Challenges Bulgaria Faces, Journal of  Global Business&Trade, 1 (1), 65 – 73 (2005)

14.  Василева Е., Д. Иванова, Биологичните (екологични) вина – стандарти, контрол и сертификация, Хранителна индустрия и търговия, 6 (8), 25 – 27 (2005)

15.  Василева Е., Д. Иванова, Биологичните (екологични) вина, Хранителна индустрия и търговия, 6 (1), 22 – 23 (2005)

16.  Стоянова, А., Е. Василева, От фермата до чинията – какво всъщност поглъщаме? (Консуматорите и производителите – в търсене на качествени и безопасни храни), Екосвят, 4 (5 – 6), 12 – 16 (2005)

17.  Василева Е., Познава ли българският потребител биологичните продукти?, Земеделие Плюс, 5, 13 – 14 (2004)

18.  Василева Е., Д. Иванова, Биологично лозарство и винопроизводство – българските възможности и очаквания, Лозарство и винарство, 52 (4) 22 – 33 (2004)

19.  Василева Е., Д. Иванова, Проучване на нагласата за биологично производство сред винопроизводителите в България, Лозарство и винарство, 52 (5) 13 – 19 (2004)

20.  Иванова Д., Е. Василева, Отношението на българския потребител към биологичните продукти, Лозарство и винарство, 52 (6) 38 – 43 (2004)

21.  Dimitrova, V., E. Vassileva, Bulgarian Consumers’ Perception of Trademark in Cosmetic and  Perfumery Sector, Forum Ware Int., 3 (1) 12 – 23 (2004)

22.  Василева Е., Нагласата на фирмите за биологично производство, Хранителна индустрия и търговия, 5 (3) 29 – 30 (2004)

23.  Стоянова, А., Е. Василева, ISO 9000/HACСP – интегриран подход към качество и безопасност на храни, Стандартизация, метрология и сертфикация, 12, 33 – 38 (2003)

24.  Василева Е., Д. Иванова, Екомаркировката на хранителните продукти в България, Хранителна индустрия и търговия, 4 (9) 3 – 5 (2003)

25.  Василева Е., Д. Иванова, Екомаркировката, Екосвят, 2 (2) 39 – 42 (2003)

26.  Василева, Е., Развива ли се биоземеделието в България?, Хранителна индустрия и търговия, 4 (5) 22 – 24 (2003)

27.  Василева, Е., Биологичното земеделие – фокус към Централна и Източна Европа, Хранителна индустрия и търговия, 4 (4) 20 – 22 (2003)

28.  Василева Е., Д. Иванова, Знаците за екопродукти – източници на информация или съмнение, Алтернативи, 58 (4) 12 – 16 (2003)

29.  Иванова Д., Е. Василева, Възможностите за развитие на биологичното земеделие в България – с поглед към Европа (Биологичното земеделие – къде сме ние?), Екосвят, 2 (1) 83 – 86 (2003)

Научни доклади на конгреси, симпозиуми и конференции

1.      Николов, Б., Е. Василева, Д. Иванова, Информация за качеството на продуктите чрез сертификация от „трета” независима страна – европейски и български практики, ХХ Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот”, 11 – 12 ноември 2009 г., София, Сборник доклади

2.      Д. Иванова, Е. Василева, С. Стефанов, Н. Типова, Устойчиво потребителско поведение чрез създаване на нагласи и обучение за разделно събиране на отпадъци в България, ХХ Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот”, 11 – 12 ноември 2009 г., София, Сборник доклади

3.      Trendafilova A., M. Todorova, E. Vasileva, D. Ivanova, Comparative study of the total phenolic content and radical scavenging activity of conventionally and organically grown herbs, 5th Balkan Botanical Congress (section Phytochemistry and Plant Resources), 7-11. September 2009, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, pp. 150

4.      Иванова Д., Е. Василева, Сертификацията на храните в контекста на устойчивото развитие, Научно-практическа конференция „Икономически и социални аспекти на стандартизацията, сертификацията и качеството на храните в България”, 26 май 2009, Национален дом на науката и техниката, гр. София

5.      Vasileva E., D. Ivanova, N. Tipova, S. Stefanov, Quality and Safety Attributes of Organic Yoghurt: Consumers’ Perceptions in Bulgaria, 3rd International Congress on Food and Nutrition, April 22 and 25, 2009, Antalya, Turkey, Book of Abstracts, pp. 190 – 191

6.      Айяно К., И. Стойчев, Е. Василева, Награда за управление чрез тотално качество в България, ХІХ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот”, 12 – 13 ноември 2008 г., София, Сборник доклади, 92 – 99 стр.

7.      Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, С. Стефанов, Актуални модели на устойчиво потребителско поведение на примера на разделното събиране на отпадъци от опаковки в България, ХІХ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот”, 12 – 13 ноември 2008 г., София, Сборник доклади, 259 стр., постер

8.      Иванова Д., Е. Василева, С. Стефанов, Н. Типова, Екомаркировките и разделното събиране на отпадъци от опаковки в България – възприятия, очаквания и нагласи на потребителите, ХІХ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот”, 12 – 13 ноември 2008 г., София, Сборник доклади, 260 стр., постер

9.      Vassileva E., D. Ivanova, E. Botezat, A. Tomescu, Comparative Study of Consumers’ Perceptions and Attitudes to Organic Agricultural Products in Bulgaria and Romania, 16th IGWT Symposium, “Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence.”, Suwon, Korea, August 18 – 22, 2008, Proceeding of Symposium, Volume I, pp. 370 – 373

10.  Ivanova D, E. Vassileva, S. Stefanov, N. Tipova, Organic Products –  the Choice of Bulgarian Mothers, 16th IGWT Symposium, “Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence”, Suwon, Korea, August 18 – 22, 2008, Proceeding of Symposium, Volume I, pp. 353 – 357

11.  Vassileva E., D. Ivanova, N. Tipova, S. Stefanov, The Role of Stakeholders in Establishing Sustainable consumption in Bulgaria, First Scientific-Practical Conference with International Participation, “Ecology and Environment – Regional and National Problems and Trends”, Sofia, June 5 – 7, 2008

12.  Ivanova D., E. Vassileva, S. Stefanov, N. Tipova, Perceptions and Attitudes to Sustainable Consumption in European Countries and in Bulgaria, First Scientific-Practical Conference with International Participation, “Ecology and Environment – Regional and National Problems and Trends”, Sofia, June 5 – 7, 2008

13.  Василева Е., Д. Иванова, Биологичното земеделие в България, Конференция “Промените в Общата селскостопанска политика и позицията на България”, УНСС – София, съвместно с парламентарната Комисия по земеделие, 14 май 2008 г., Сборник доклади, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, София, 2008, 164 – 184 стр.

14.  E. Vassileva, D. Ivanova, Z. Misheva, M. Peneva, J. Jabarova, P. Mishev, Chain of Supply of Organic Products in Bulgaria, The Third QLIF Congress, Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems, March 20 -23, 2007 , Hohenheim, Germany

15.  Василева Е., Н. Типова, Модели за устойчиво потребление в България, Научна конференция “Икономическата политика за устойчиво развитие на България”, 24 ноември 2006 г., УНСС – София, Сборник доклади, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, София, 2007, 139 – 143 стр.

16.  Боева Г., Н. Георгиева, Д. Иванова, Е. Василева, Екологичният дизайн – инструмент на политиката за устойчиво производство, ХVІІ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот”, 9 – 10 ноември 2006 г., София, Сборник доклади, 136 – 140 стр.

17.  Василева Е., Интегрираната продуктова политика и възможностите за устойчиво производство и потребление в България, Десета научна конференция с международно участие “Качеството на стоките – проблеми и перспективи”,12 – 14 октомври 2006 г., Варна, 267 – 271 стр.

18.  Д. Иванова, Е. Василева, Търсенето на биологични продукти в България – изборът на потребителите, Международна конференция “Партньорство в биологичното земеделие и качество на храните”, 14 – 15 септември 2006 г, София, България

19.  Lubomirova M., E. Vassileva, D. Ivanova, P. Mishev, The Quality and Safety Through Organic Foods Supply Chain in Bulgaria, 22nd National of Congress of Commodity Science, Rome, March 2 – 4, 2006

20.  Василева Е., С. Стефанов, Интегрирани системи за управление на качество и безопасност, Научно-практическа конференция “Устойчиво развитие на агробизнеса и селските райони”, 30 септември – 1 октомври 2005 г., Равда, Сборник доклади, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, София, 2007, 146 – 150 стр.

21.  Vassileva E., D. Ivanova, Possibilites de marche et attentes de consomation pour les vins biologiques (ecologiques), 2nd Conference œnologique – Œnologie du future”, 1 – 3 juin 2005, Plovdiv, Travaux Scientifiques d’Universite des technologies alimentaires de Plovdiv, v. LII (1), pp. 251 – 257

22.  Любомирова М., Д. Иванова, Е. Василева, Българският потребител и продуктите от биологичното земеделие, ХV Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот”, Качество чрез многообразие, 8-9 ноември 2004 г., София, Сборник доклади, 108 – 112 стр.

23.  Vassileva E., D. Ivanova, Bulgarian consumers’ perceptions of ecolabels on packaging, International Conference on Waste Management, 20–22 October 2004, Sofia, Bulgaria

24.  Vassileva E., V. Dimitrova, Additional Benefits What the Brands Suggest by Selected Perfumerie and Cosmetic Products in Bulgaria, Scientific Conference with International Participation, Manufacturing and Management in 21st century, 16 –17 September 2004, Ohrid, Republic of Macedonia, Proceed., pp. 289 – 294

25.  Ivanova D., E. Vassileva, Organic Foods Trade – a Criterion for Ecological Culture and the Challenges Bulgaria Faces, 14 th IGWT – Symposium “Focusing New Century – Commodity – Trade – Environment”, 25 – 29 August 2004, Beijing, China, Proceeding of Symposium, Part II-B, pp. 696 – 701

26.  Василева, Е., Д. Иванова, Проучване на нагласата за биологично производство сред българските производители, Конференция по биологично земеделие – Шансовете на биологичното земеделие в разширения Европейски съюз, 21 – 22 ноември 2003, Пловдив, България

27.  Д. Иванова, Е.Василева, Българският потребител и биологичните продукти – тенденции в предпочитанията, Конференция по биологично земеделие – Шансовете на биологичното земеделие в разширения Европейски съюз, 21 – 22 ноември 2003, Пловдив, България

28.  Василева, Е., Д. Иванова, Модели за доброволна сертификация на екомаркировка. Перспективи пред Национална схема за екомаркировка в България, ХІV Научно-практическа национална конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот – 2003”, 11 – 12 ноември 2003, София, Сборник доклади, 48 – 55 стр.

29.  Иванова, Д., Е. Василева, Екомаркировката на хранителните продукти – информация за начина на производство, Юбилейна научна конференция с международно участие “Хранителната наука и технологии – 2003” Пловдив,15 – 17 октомври 2003 г, Научни трудoве, Том L, свитък 3, стр. 115 – 121