Публикации

публикации

на гл.ас. д-р Стилиян Стефанов

Статиии в научни списания

1.    Vasileva E., D. Ivanova, N. Tipova, S. Stefanov, The Role of “Green” public procurement in establishing sustainable production and consumption in Bulgaria, Forum Ware International,  accepted May 2009

2.    Екологичната маркировка “Зелена точка” и потребителите, Н. Типова, Д. Иванова, Е. Василева, С. Стефанов, Хранителна индустрия и търговия, 1, 8 – 9 (2010)

3.    Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, Ст. Стефанов, Ролята на правителствените практики за създаване на устойчиво производство – европейският пример за България, Стандартизация, метрология и сертификация,  9, стр. 27 – 31, (2008)

4.    Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, Ст. Стефанов, Европейските екологични подходи – модел за създаване на устойчиво производство в България, Стандартизация, метрология и сертификация, 4, 19 – 24 (2008)

5.    Иванова Д., Е. Василева, Н. Типова, Ст. Стефанов, Интегрираната продуктова политика – подходи и инструменти, Стандартизация, метрология и сертификация,  3, стр. 17 – 22, (2008)

6.    Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, Ст. Стефанов, Европейски практики за “зелени” обществени п, Хранителна индустрия и търговия, 9 (3), 26 – 27 (2008)

Участие в научни конференции

1.      Иванова Д., Е. Василева, Ст. Стефанов, Н. Типова, Устойчиво потребление Устойчиво потребителско поведение чрез създаване на нагласи и обучение за разделно събиране на отпадъци в България, ХХ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2009”, Сборник доклади CD , София, 11 – 12 ноември 2009 г.

2.      Vasileva E., D. Ivanova, N. Tipova, S. Stefanov, Quality and safety attributes of organic yoghurt: consumers’ perceptions in Bulgaria, 3rd International Congress on Food and Nutrition, Book of Abstracts, pp. 190 – 191 [P-172], Antalya, Turkey, 22 – 25 April 2009

3.      Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, Ст. Стефанов, Актуални модели за устойчиво потребителско поведение на примера на разделното събиране на отпадъци от опаковки в България, ХІХ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2008”, Сборник доклади, стр. 260, София, 12 – 13 ноември 2008 г.

4.      Иванова Д., Е. Василева, Ст. Стефанов, Н. Типова, Екомаркировките и разделното събиране на отпадъци от опаковки в България – възприятия, очаквания и нагласи на потребителите, ХІХ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2008”, Сборник доклади, стр. 259, София, 12 – 13 ноември 2008 г.

5.      Ivanova D, E. Vassileva, S. Stefanov, N. Tipova, Organic products –  the choice of Bulgarian mothers, 16th IGWT Symposium, “Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence”, p. 353 -357, Suwon, Korea, August 19 -23, 2008

6.      Ivanova D, E. Vasileva, S. Stefanov, N. Tipova , Perceptions and attitudes to sustainable consumption in European countries and in Bulgaria,  First scientific – practical conference with international participation  “Ecology and environment – regional and national problems ad trends”, Sofia, Bulgaria, June 5 – 7, 2008

Иванова Д., Е. Василева, Ст. Стефанов, Н. Типова, Възприятия и нагласи за устойчиво потребление в Европа и България, Първа научно-практическа конференция с международно участие “Екология и околна среда – регионални и национални проблеми и тенденции”, София, 5 – 7 юни  2008 г.

7.      Vasileva E., D. Ivanova, N. Tipova , S. Stefanov, The role of stakeholders in establishing sustainable consumption in Bugaria, First scientific – practical conference with international participation  “Ecology and environment – regional and national problems ad trends”, Sofia, Bulgaria, June 5 – 7, 2008

Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, Ст. Стефанов, Ролята на заинтересованите страни за създаване на устойчиво потребление в България, Първа научно-практическа конференция с международно участие “Екология и околна среда – регионални и национални проблеми и тенденции”, София, 5 – 7 юни  2008 г.

8.      Цолов Ц., С. Стефанов., Ц. Николова, Влияние на съдържанието на влакнести пълнители върху еластохистерезисните свойства на смеси за страници на автомобилни, Научно-практическа конференция с международно участие стр. 242-246 София 18-20 октомври 2007 г.

9.      Nikolova Tc., Tc.Tcolov, St. Stefanov, Influence of the pressure on the mechanical properties of anisotropic elastomer materials, “Technomer 2007” Кемниц, Германия. 15-17 ноември 2007 г.

10.    Стефанов С., “изследване на влиянието на отпадъчни къси влакна върху показателите за качество на вулканизати на базата на полиизопренов каучук”, Х Национална научна конференция с международно участие “Актуални проблеми на стоковедната наука и практика”, стр. 207 – 213, Варна,  12 – 14 октомври 2006 г.

11.    Иванова Д., С. Стефанов, Политика за устойчиво производство в България, Научна конференция “Икономическа политика за устойчиво развитие на България”, Сборник доклади, стр. 58 – 62, 24 ноември 2006 г.