доц. д-р Нина Типова

доц. д-р Нина Кръстева Типова

адрес:

катедра “Икономика на природните ресурси”

Университет за национално и световно стопанство

Студентски град “Христо Ботев”

1700 София

тел.: 02/ 81 95 668;  02/ 81 95 422

факс: 02/ 962 39 03

E-mail:  n.tipova@unwe.bg

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2007 г. –Главен асистентУНСС – София
2004 г. – 2007 г.АсистентУНСС – София

допълнителни квалификации

Вътрешен одитор на Системи за управление на качеството, Moody International.

Специалист по безопасност на храните /НАССР/

ИНТЕРЕСИ

в областта на качеството на продуктите и услугите; методи за анализ, управление, осигуряване и контрол на качеството, екологични аспекти на качеството; биологични продукти, екомаркировки; устойчиво производство и потребление.

Научно изследователска дейност и участие в проекти

1.      12.2009 – 12.2012 г., проект „Устойчиво потребление в България – промяна на моделите”, МОН фонд “Научни изследвания” конкурс „Идеи”;

2.      06.2009 – 06.2011 г., проект “Ролята на продуктовите сертификационни схеми за предоставяне на независима потребителска информация в България”, УНСС – София;

3.      06.2009 – 06.2011 г., проект “Промени в потребителските навици и нагласи в храненето при прехода към пазарно общество”, УНСС – София;

4.      2008 – 2009 г., проект за мобилност “Модернизиране на обучението през целия живот на основата на професионални стандарти за знания, умения и компетенции”, Програма „Леонардо да Винчи”

5.      2008 -2009 Модул 5 „Устойчиво потребление”, DOLCETA – Developing On-Line Consumer Education and Training for Adults, The European Universities Continuing Education Network (EUCEN), Commission of the European Communities, Directorate-General for Health and Consumer Protection (DGSANCO);

6.      05.2006 – 06.2009 г., проект “Използването на европейските екологични модели за създаване на устойчиво потребление в България”, УНСС – София;

7.      09.2006 – 09.2009 г., проект “Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България», МОН фонд “Научни изследвания”;

8.      06.2005 – 06.2009 г., проект “Устойчиви нагласи и поведение по веригата на доставките на биологични продукти в България”, МОН фонд “Научни изследвания”;

9.      05.2005 – 05.2007 г., проект “Пазарни възможности на продуктите от устойчиви земеделски практики (биологично земеделие) в България и Румъния”, МОН фонд “Научни изследвания”.

ОСНОВНИ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

над 30 статии и доклади в страната и чужбина