Публикации

ПУБЛИКАЦИИ

на гл. ас. д-р Нина Типова

Публикации в специализирани научни издания

1.      Типова Н., Д. Иванова, Е. Василева, С. Стефанов, Екологичната маркировка “Зелена точка” и потребителите, Хранителна индустрия и търговия, 1, 8 – 9 (2010)

2.      Vasileva E., D. Ivanova, N. Tipova, S. Stefanov, The Role of “Green” Public Procurement in Establishing Sustainable Production and Consumption in Bulgaria, Forum Ware Int.,  (37),  short versions, pp. 96-97, (2009)

3.      Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, С. Стефанов, Ролята на правителствените практики за създаване на устойчиво производство – европейският пример за България, Стандартизация, метрология и сертификация, 9, 27 – 31 (2008)

4.      Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, С. Стефанов, Европейските екологични подходи – модел за създаване на устойчиво производство в България, Стандартизация, метрология и сертификация, 4, 19 – 24 (2008)

5.      Иванова Д., Е. Василева, Н. Типова, С. Стефанов, Интегрираната продуктова политика – подходи и инструменти, Стандартизация, метрология и сертификация, 3, 17– 22 (2008)

6.      Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, С. Стефанов, Европейски практики за “зелени” обществени продукти, Хранителна индустрия и търговия, 9 (3), 26 – 27 (2008)

7.      Василева Е., Н. Типова, Модели за устойчиво потребление в България, Бюлетин качество, (4) 2007, 29 – 38

8.      Djagarova E., N. Tipova, P. Iliev, Einfluss von oberflächenmodifiziertem Gummimehl auf die Eigenschaften der Kautschukmischungen, Gummi Fasern Kunststoffe, 59, N 6, 2006, 380-383

9.      Petrova I., N. Dishovsky, N. Tipova, Choice of a Method for Investigation of Constant Magnetic Fields Influence on Supermolecular Structure of Crystallizing Elastomer Films – Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, XXXVIII, 2(2003), 311 – 316

Научни доклади на конгреси, симпозиуми и конференции

1.      Типова Н., С. Стефанов, Д. Иванова, Е.  Василева, Качество на биологичните Храни: литературен обзор, XI Научна конференция с международно участие
„ Качество и безопасност на стоките”, 14 – 16 октомври 2010, Варна, 206 -214

2.      Стефанов С. , Н. Типова, Е. Василева, Д.  Иванова, Хранителното качество на биологични и конвенционални храни от растителен произход – сравнителен анализ, XI Научна конференция с международно участие
„ Качество и безопасност на стоките”, Варна14 – 16 октомври 2010, Варна, 261 – 269

3.      Ivanova D., Vassileva E., Stefanov S., Tipova N.- Separate Collection Of Waste In Bulgaria – An Example Of Sustainable Consumer Behaviour, 17th IGWT Symposium,  “Facing the Challenges of the Future: Excellence in Business and Commodity Science”, 21st – 25th September 2010 Bucharest, Romania, Proceeding of Symposium

4.      Иванова Д., Е. Василева, Ст. Стефанов, Н. Типова, Устойчиво потребление Устойчиво потребителско поведение чрез създаване на нагласи и обучение за разделно събиране на отпадъци в България, ХХ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2009”, Сборник доклади CD, София, 11 – 12 ноември 2009 г.

5.      Василева Е., Д. Иванова, Н. Типова, С. Стефанов, Актуални модели на устойчиво потребителско поведение на примера на разделното събиране на отпадъци от опаковки в България, ХІХ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот”, 12 – 13 ноември 2008 г., София, Сборник доклади, 260 стр.

6.      Иванова Д., Е. Василева, С. Стефанов, Н. Типова, Екомаркировките и разделното събиране на отпадъци от опаковки в България – възприятия, очаквания и нагласи на потребителите, ХІХ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот”, 12 – 13 ноември 2008 г., София, Сборник доклади, 259 стр.

7.      Ivanova D, E. Vassileva, S. Stefanov, N. Tipova, Organic Products –  the Choice of Bulgarian Mothers, 16th IGWT Symposium, “Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence”, Suwon, Korea, August 18 – 22, 2008, Proceeding of Symposium, Volume I, pp. 353 – 357

8.      Tipova N., Influence of Zn Stearate as an Activator for the Accelerated Sulphur Vulcanization Aiming the Reduction of Zn Level in Vulcanizates, 16th IGWT Symposium, “Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence”, Suwon, Korea, August 18 – 22, 2008, Proceeding of Symposium, Volume II, pp. 776 – 770

9.      Vassileva E., D. Ivanova, N. Tipova, S. Stefanov, The Role of Stakeholders in Establishing Sustainable consumption in Bulgaria, First Scientific-Practical Conference with International Participation, “Ecology and Environment – Regional and National Problems and Trends”, Sofia, June 5 – 7, 2008

10.  Ivanova D., E. Vassileva, S. Stefanov, N. Tipova, Perceptions and Attitudes to Sustainable Consumption in European Countries and in Bulgaria, First Scientific-Practical Conference with International Participation, “Ecology and Environment – Regional and National Problems and Trends”, Sofia, June 5 – 7, 2008

11.  Tipova N.,  Influence of Zn-stearate as an activator for the accelerated sulphur vulcanization aiming the reduction of Zn level in vulcanizates, 20. Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren “Technomer “,Chemnitz , 15. – 17 November, 2007

12.  Типова Н., Е. Джагарова, Нови пълнители за каучуковата индустрия от използвани автомобилни гуми, Научно-практическа конференция с международно участие, Централ Хотел Форум – София, 18.- 20 октомври, 2007

13.  Типова Н., М. Михайлов, Е. Джагарова, Върху една възможност за намаляване на количеството на токсичния цинк в каучуковите смеси и вулканизати, Научно-практическа конференция с международно участие, Централ Хотел Форум – София, 18.- 20 октомври, 2007

14.  Василева Е., Н. Типова, Модели за устойчиво потребление в България, Научна конференция “Икономическата политика за устойчиво развитие на България”, 24 ноември 2006 г., УНСС – София, Сборник доклади, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, София, 2007, 139 – 143 стр.

15.  Типова Н., Е. Джагарова, Качеството на каучуковите смеси и вулканизати с намалено съдържание на цинк, Десета научна конференция с международно участие на тема „Качество на стоките – проблеми и перспективи“, Варна, 12-14 октомври, 2006, 235-239

16.  Tipova N., E. Djagarova, New Fillers for the Rubber Industry Made of Used Automobile Tires, 11th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials, Sofia, 2-4 October, 2006

17.  Tipova N., M.Mihaylov, E. Djagarova, On a Possibility to Decrease the Quantity of Toxic Zinc in Rubber Compounds and Vulcanizates, 11th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials, Sofia, 2-4 October, 2006

18.  Djagarova E., N. Tipova, Über eine Möglichkeit zur Verminderung vom Zn-Gehalt in Kautschukmischungen, Deutsche Kautschuk-Tagung 2006, 3. bis 6. Juli 2006, Nürnberg

19.  Tipova N., E. Djagarova, “On the Possibility for Reduction of Zn Levels in the Rubber Compounds”, 19. Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren “Technomer “2005”, Chemnitz, 10-12 November, 2005,

20.  Djagarova E., N. Tipova, P. Iliev, Einfluss von oberflächenmodifiziertem Gummimehl auf die Eigenschaften der Kautschukmischungen, 19.Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren “Technomer “2005”, Chemnitz , 10-12 November, 2005

21.  Джагарова Е. , Н. Типова, “Една възможност за намаляване на количеството на цинка при вулканизацията на каучукови смеси”, Научно-практическа конференция по проблемите на каучуковата промишленост в Република България, Царево, 28 – 30 Октомври, 2005, Сборник доклади

22.  Джагарова Е. , Н. Типова, Формална кинетика на ускорената сярна вулканизация на бутадиенстиренов каучук с активатор цинков стеарат”, представен на XV национален симпозиум “Полимери – 2005г.”, 6 и 7 октомври 2005 г., София , сборник “Резюмета”.

23.  Иванова Д., Н. Типова, Интегрираната система за управление – модел за конкурентноспособност, Петата международна конференцията на тема „Логистиката в променящия се свят – теория, практика, обучение”, Равда,  12-15 септември, 2005, Сборник доклади

24.  Джагарова Е. , Н. Типова, Б. Иванов, Влияние на цинковия стеарат върху свойствата на вулканизати от Булекс 1500, V-та Национална конференция по химия, 29 септември – 1 октомври, 2004, София, сб. “Резюмета”.

25.  Vladkova T., P. Dinev, N. Tipova, D. Gospodinova, Effect of Corona Treated Wood Flour in Elastomer Compounds, 18.Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren “Technomer’2003”, Chemnitz, 13-15 November, 2003