Проект 1

Тема на проекта: „Устойчиво потребление в България – промяна на моделите”

Номер на проекта:

ИД 02-155/2009

Срок на проекта:

2009 – 2012 г.

Описание на проекта:

Устойчивото производство и потребление е практически подход за постигане на устойчиво развитие, насочен към икономиката, обществото и околната среда. То цели намаляване на вредните емисии, нарастване на ефективността и предотвратяване на ненужните загуби (разпиляване) на ресурси в рамките на обществото, от етапа на добиване на материалите до управлението на отпадъците. В добавка към тези екологични и икономически цели, социалният компонент засяга справедливост в и между поколенията, подобряване на качеството на живот, защита на потребителите и корпоративна социална отговорност

Проектът има за цел да разкрие възможностите за промяна на потреблението към устойчиви модели в България. Изследването ще бъде насочено към следните три специфични области:

• Идентифициране на модели на устойчиво потребление на индивидуалните потребители и домакинствата в България чрез разкриване на основите на потребителския избор (поведение).

• Изследване на възможностите на системите за предаване на информацията за изграждане на устойчиво потребление в България.

• Проучване на инструментите за създаване на политика за устойчиво потребление в България чрез интегриране и иновации.

Финансираща организация:

МОМН фонд “Научни изследвания”

Партньори по проекта:

УНСС – гр. София (УНСС), Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (ПУ) и Българска национална асоциация на потребителите (БНАП).

Ключови думи:

Устойчиво потребление, устойчиви модели на потребление, система за пренос на информация, политика за устойчиво потребление в България

One Reply to “Проект 1”

  1. Здравейте,
    Искам още един път да Ви поздравя за чудесно свършената работа и организация на вчерашната „Кръгла маса“. Страхотен екип сте и това си личи от отличната работа, която сте свършили.
    Искрено Ви желая успех!

    С уважение,
    Борис Бачев

Коментарите са изключени.