Проект 2

Тема на проекта: “Ролята на продуктовите сертификационни схеми за предоставяне на независима потребителска информация в България”

Номер на проекта:

НИД 21.03-17/2009

Срок на проекта:

2009 – 2011 г.

Описание на проекта:

Информацията за качеството е необходима на потребителите за да ги ориентира при избора преди покупка и така да определи кой продукт в най-пълна степен би удовлетворил техните потребности. На практика, обаче, по-голямата част от информацията се предоставя от тези, който предлагат продуктите на пазара (производители, вносители, дистрибутори или търговци). Много често информацията за качеството е едностранна и субективна и не разкрива обективните свойства на продуктите, а обикновено изтъква само техните преимущества. Това не позволява на потребителите да се ориентират максимално добре в избора си преди покупка и допринася за възникването на т.нар. проблем за асиметрията на информацията.

Настоящото изследване е насочено към проблемите, свързани с използването на информацията за качеството на продуктите в България (липсата на достатъчно информация за потребителя) и актуалното състояние на прилагането на инструментите за предоставянето й за защита на потребителите. Развитието и стимулирането на независими източници на продуктова информация, като носители на по-висока степен на обективност и пълнота на информацията, ще доведе до по-големи възможности за информирен избор, а като следствие и по-добра защита на потребителите в нашата страна.

В рамките на изследването се предвижда да се:

  • проучат съществуващите практики по предоставяне на независима информация за качеството на продуктите (сертификационни схеми от трета независима страна) в сравнителен план – европейски и български практики;
  • изследва въздействието на информацията за качеството на продуктите от съществуващи и прилагани в България сертификационни схеми от трета независима страна върху потребителите и производителите;
  • идентифицират и проучат заинтересованите страни, имащи отношение към ефективно използване на продуктовите сертификационни схеми от трета независима страна, формулирането и прилагането на политиката за защита на потребителите в България.

Финансираща организация:

УНСС, фонд “Научно – изследователска дейност”

Партньори по проекта:

УНСС – гр. София, катедра „Икономика на природните ресурси”

Ключови думи:

Потребители, сертификация, асиметрия на информацията, навици и нагласи, преход към пазарно общество, България