Проект 3

Тема на проекта: “Промени в потребителските навици и нагласи в храненето при прехода към пазарно общество”

Номер на проекта:

НИД 21.03-18/2009

Срок на проекта:

2009 – 2011 г.

Описание на проекта:

При прехода към пазарно стопанство и общество в България се извършиха много промени в потребителските навици и нагласи в храненето на българина. Една част от тези промени са общи за всички страни, извършващи или извършили преход към пазарни общества. Друга част са особени на българския преход, свързани с изключително силното намаляване на покупателната способност на големи слоеве от населението, широкото навлизане на чуждестранни продукти, оттеглянето на държавата от контрол върху състава и качеството на предлаганите продукти, широкото разпространение на «ментета» и пр.

За съжаление, тази много важна проблематика досега не е получила подобаващо научно внимание. В тази връзка, проектът има за цел да изследва промените в потребителските навици и нагласи в храненето при прехода към пазарно общество в България.

Описание на резултатите

Ще бъдат разработени и апробирани методология и инструментариум за изследване на промените в потребителските навици и нагласи в храненето при прехода към пазарно общество, които могат да се използват за наблюдаване на динамиката на изследваните променливи, както и за верификация на откритията, изводите и обобщенията на настоящия колектив от други изследователски колективи с интерес към темата.

Ще бъде подготвен подробен аналитичен доклад върху резултатите от изследването, който ще се използва за целите на образователния процес в УНСС и други висши училища.

Финансираща организация:

УНСС, фонд “Научно –  изследователска дейност”

Партньори по проекта:

УНСС – гр. София, катедра „Икономика на природните ресурси” и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”

Ключови думи:

Потребители, навици и нагласи,  хранене, преход към пазарно общество