Предизвикателства и ефективност на образователната система в УНСС по време на Covid-19 чрез инструментите на Управление на качеството

Проф. д-р Елка ВАСИЛЕВА на Международен онлайн форум на франкофонията

Проф. Елка Василева и доц. Ваня Иванова взеха участие в Международната научна среща по повод 50-годишнината на франкофонията на 19-ти май 2021 г. Тя беше  организира от Интердисциплинарния център за изследване на представянето и конкурентоспособността (CIRPEC) на Университета Мохамед V в Рабат, Мароко, Изследователската лаборатория за управление (LAREQUOI) на Университета във Версай, Сен-Куентен-ен-Ивелин, Франция и Обсерваторията за икономическа франкофония на Университета в Монреал, Канада и се проведе в хибриден формат. Темата на срещата беше свързана с публичното управление и ефективността на образователната система по време на кризата от COVID-19: преподаване, предизвикателства и перспективи във франкофонските страни.

По време на Първата пленарна сесия на Международния научен форум проф. Елка Василева и доц. Ваня Иванова представиха предизвикателствата пред обучението в УНСС, породени от пандемията. В своята презентация те разгледаха опита на нашия университет в преподаването по време на кризата от COVID-19 чрез инструментите на Системата за управление на качеството в УНСС и на проявената социална отговорност според принципите на инициативата на ООН “Global Compact”.

В презентацията бяха включени редица инициативи, свързани с адаптацията на учебните и административните процеси в УНСС, спрямо настъпилите сериозни промени в институционалната среда заради пандемията. Беше изтъкнато, че през цялото време нашият университет наред с преподаването и обучението на студенти не е спирал да провежда и онлайн конференции и събития, при това в някои случаи с увеличено международно участие и увеличен брой на участниците, защото дигитализацията дава много повече нови възможности.

Демонстрираната грижа за опазване здравето на преподавателите, служителите и студентите в УНСС, осигурената безопасна работна среда, както и проявената социална отговорност спрямо студентите и околната среда, бяха високо оценени по време на дискусията.

Цялата презентация на нашите преподаватели можете да видите тук.

Споделеното потребление отблизо

Асоциация Активни потребители започна обучение за подкрепа и разширяване на устойчиво съвместно потребление сред възрастните. Това е ново поведение, основано на използване, вместо на притежание, което предлага допълнителни социални и екологични ползи за всеки възрастен и за обществото като цяло. Обучението е част от проекта COL-SUMERS, който цели да повиши компетенциите на хората над 60 години за това как да се използва съвместното потребление за икономия на ресурси, общуване и разпространение на знания.

Кое породи новата философия

След икономическата криза от 2008-2011 г. много държави бяха на ръба на фалита, с много слаби икономики, високи нива на безработица и мащабни социални катаклизми. Младите хора бяха уморени и възмутени от това, че времената са тежки, че толкова много губеха домовете и работата си. Пазарите не работеха, защото не бяха ефективни и стабилни, политическата система не беше коригирала провалите на пазарите, и най-вече икономическите и политически системи бяха несправедливи. В същото време, някои започнаха да осъзнават, че разполагаме с огромни количества неизползвани ресурси. Затова те вложиха своето знание да развиват иновативни решения, откривайки възможността за въздействие върху развитието чрез разумен, устойчив и всеобхватен икономически растеж, който да доведе до разкриване на работни места, подобрена продуктивност и социална сплотеност. Споделеното потребление застрашава някои от основите на консуматорското общество (повече производство и повече потребление), като предлага: икономическият модел „получаваме, произвеждаме, изхвърляме“ да бъде преобразуван.

През последните няколко години споделеното потребление се превърна в нова и подходяща концепция, тъй като дава възможност да се направи повече с по-малко. Чрез използването на технологични средства и мрежи хората могат да наемат, обменят и споделят продукти и услуги в невъобразим досега мащаб. Споделеното потребление стана обект на много видове изследвания и проучвания. Термините „икономика на споделянето“, „партньорска икономика“, „колаборативна икономика“, „икономика на търсенето“, „съвместно потребление“ обикновено се използват в един и същ контекст.


Ползите за потребителите

Платформите на икономиката на сътрудничеството могат да създават нови пазари, като генерират потребителско търсене за този вид икономически обмен. Моделите на потребление се променят бързо към модел, който е основан на обмена на стоки и услуги не само между фирми и потребители, но и между частни лица. Една от най-важните ползи от платформите на икономиката на сътрудничеството е това, че те могат да бъдат по-ефективни, отколкото традиционните бизнеси, чрез съответствие между търсенето и предлагането.

  • Те предлагат бърз отговор и позволяват на потребителите да използват неизползвани активи. Това е най-вече така при недвижимите имоти, например при платформите Airbnb и HomeAway, които помагат на потребителите да изплатят ипотеките си.
  • Те позволяват на потребителите да откриват услуги и продукти в близост до тях – нещо, което не би било възможно, използвайки традиционни средства и търговци.
  • Платформите целят да намалят разходите по сделките, например, те улесняват доставчиците и потребителите да купуват и продават едни на други, помагат на потребителите да направят по-информиран избор.

За проекта

Защо чрез COL-SUMERS към новата философия се привличат потребителите над 60 годишна възраст? Демографското стареене в ЕС се ускорява. През 2020 г., населението над 65 г. е 103 милиона, а тези над 80 г. – още 30 милиона. България не прави изключение – продължителността на живота се увеличава и делът на хората над 65 години расте. Рискът от бедност нараства с напредването на възрастта и е много по-висок сред жените. Рисковете от социално изключване и граждани, които не могат да си позволят основни стоки и услуги, са подсилени от застаряването на населението, когато някои хора нямат възможност или способност да овладеят цифровата среда. Това може също да изостри положението на уязвимите потребители в неравностойно положение, които срещат трудности при достъпа, разбирането на информация и намирането на подходящи продукти и услуги на пазара. Съвместното потребление нараства в целия свят чрез използването на технологични мрежи, за да се направи повече с по-малко, чрез наемане, отпускане на заеми, обмен, бартер или споделяне на продукти. Разпространението на платформи за съвместно използване я подкрепи, като по данни на Евробарометър повече от половината от всички граждани на ЕС знаят за споделената икономика и един от шестима вече я използва. Споделеното потребление насърчава колективните ценности и солидарност, което води до по-екологично поведение по отношение на жизнения цикъл на стоките, които хората използват. Проектът COL-SUMERS е точно това, тъй като ще подготви иновативни програми за обучение в партньорство със седем организации от Румъния, България, Гърция, Испания и Словения, с цел повишаване на компетентностите на възрастните хора как да се възползват от икономиката на споделяне.

Включете се и вие

Участници в проведените досега семинари споделят, че такива услуги отварят вратата към още нови услуги, социализиране и по-пълноценно и качествено свободно време. Проектът дава възможност за по-голяма социална сплотеност и между участниците се създават лични отношения, които ги свързват в общности по интереси. Цифровата среда, Интернет и платформите за споделено потребление отварят нови възможности за сътрудничество и споделяне на стоки и услуги, но и на време. Така че, ако и вие се интересувате да научите нещо ново, да помогнете на домашния си бюджет и да общувате в сродна среда, можете да се включите чрез асоциация Активни потребители – bnap@bnap.org. Предстои и стартът на платформа, в която всеки ще намира решения на интересуващите го проблеми.

За повече информация, свързана с проекта, посетете www.col-sumers.eu

Контакти:

Българска национална асоциация Активни потребители

Ул. „Врабча“ 26

Тел. 02/9890106

e-mail: info@aktivnipotrebiteli.bg


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Проф. Елка Василева участва в 31-та Генерална асамблея на ANEC – Гласът на потребителите при създаване на европейските стандарти

Проф. Елка Василева представи нашата страна на XXXI-та Генерална асамблея на ANEC, която се проведе он-лайн на 10-ти декември 2020 г. Тя участва в заседанията и в обсъжданията на Годишния доклад на организацията (ANEC Annual Review 2019), свързани с ролята на потребителите в стандартизацията на национално и европейско ниво.

В своето изказване по време на асамблеята новоизбраният Президент на ANEC Dermott JEWELL подчерта че пандемията от COVID-19 изисква да се обмислят много внимателно приоритетите на организацията след това „глобалното здравословно предизвикателство за националните икономики, личен поминък и бъдещи перспективи“. Той изтъкна, че:

Европейските стандарти могат и трябва да носят ползи както за бизнеса, така и за потребителите. Те осигуряват доверие в продуктите и услугите. Сега, в отговор на тази глобална криза, и представяйки колективния глас на европейските потребители в стандартизацията, считам че ANEC ще има възможност да повлияе на новите решения за това, което мнозина предполагат че ще бъде новата нормалност на живота.“

Асамблеята разгледа и редица предложения за Стратегията „ANEC 2030“, свързани с представяне и защита на обединените интересите на потребителите от отделните страни членки на Европейския съюз при разработването и приемането на европейските стандарти. Приемането на Стратегията „ANEC 2030“ предстои през м. юни 2021 г. Напредъкът може да се проследи на сайта на ANEC, където са представени многобройни материали и актуални новини, свързани с дейността на организацията.

По време на заключителната сесия беше показан видеоклип в чест на 25-годишнината на ANEC (#ANEC25), който е достъпен чрез канала ANEC в YouTube.

Ролята на стандартите в прехода към „зелени“ модели на управление

На 23-ти и 24-ти ноември 2020 г. беше проведена Юбилейна конференция, посветена на 30-та годишнина от възстановяването на Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Елка Василева изнесе презентация през първия ден по време на работата на Панел 2.1c: Проблеми на устойчивото развитие в различни сектори. Тя представи изследвания, свързани с важната роля на стандартите в прехода към „зелени“ модели на управление. В доклада се разглеждат теоретичните постановки, свързани с доброволните стандартите на международно, европейско и национално ниво като „меки“ регулатори в сферата на „зеленото“/устойчивото управление на организациите.

Последвалата дискусия потвърди, че включването на определени системи от доброволни стандарти в стратегиите за устойчиво развитие представлява нововъзникваща характеристика на управлението на бизнес организациите.

Проф. Елка Василева участва и в дискусиите на т. нар. франкофонски Панел 3b: Transition, incertitudes et perspectives. Бяха представени редица изследвания, свързани с цифровата трансформация и кризата с Ковид 19 в различни сфери: образование, здравеопазване, културните дейности и др.

15th International Conference „Standardization, Protypes & Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration“, October 24 – 25, 2019, Edirne, Turkey

Нашият екип участва в работата на 15-тата международна конференция „Стандартизация, прототипи и качество: Средство за сътрудничество на балканските страни“ в гр. Одрин, Турция. Тя се проведе в периода 24 – 25 октомври 2019 г. В работата на международната конференция участваха университетски преподаватели и научни работници от редица балкански държави.

В рамките на работната програма от втория ден на конференцията (25 октомври 2019 г.) представихме два доклада на тема:

  1. Стандартите като „меки“ регулаторни инструменти за зелено управление – доказателства от емпирични изследвания в България;
  2. Зелени комуникации чрез серията стандарти ISO 14 000 и други доброволни инициативи

На проведената дискусия беше проявен явен интерес към проблемите, засегнати в докладите, като бяха зададени множество въпроси, свързани с ролята на стандартите за постигане на зелено управление и осъществяване на зелени комуникации.