ПРОГРАМА НА ТРЕТАТА КРЪГЛА МАСА „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ГЛАСЪТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“

Университетът за национално и световно стопанство организира Трета кръгла маса „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“.

Целта на кръглата маса е да се чуят мненията на експерти от институции, академични среди, неправителствени организации и бизнеса по въпроса „Как да се направи възможно да бъде чут „гласът на българските потребители“ в процеса на разработване на публични политики и закони, както и в сферата на стандартизацията.

Кръглата маса ще се проведе на 8.09.2016 г. в УНСС – гр. София, Голяма конферентна зала.

За повече информация: ПОКАНА (SCP_Pokana_fin_2016) и ПРОГРАМА (SCP_programa_2016) на Третата кръгла маса „Устойчивото потребление в България“.

Трета кръгла маса „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите”

Трета кръгла маса

„Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев

8 септември, 10,00 ч., Голяма конферентна зала

Катедра „Икономика на природните ресурси“ организира трета кръгла маса на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“.

Организационният комитет кани преподаватели, служители, докторанти, студенти и гости на университета, с интерес в областта на устойчивото потребление, да вземат участие в събитието.

Подробности за участие ще намерите в приложената Покана и Заявка за участие.

Споразумение за сътрудничество между Български институт за стандартизация и Университета за национално и световно стопанство

Отчитайки ролята на стандартизацията за развитие на информационното общество и осигуряване на съвместимост и безпрепятствен информационен обмен в най-широки граници, на 13 юли 2016 г. по време на Ректорския съвет беше подписано Споразумение за сътрудничество между УНСС и Българския институт за стандартизация (БИС). Под документа положиха подписи Ректорът на нашия университет проф. д.ик.н. Стати Статев и инж. Ивелин Буров в качеството си на Председател на Управителния съвет на БИС.

Това ще продължи традицията за участие на преподаватели от УНСС в техническите комитети на БИС и конкретно на доц. д-р Даниела Иванова в ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието“, както и включването на тематиката на стандартизацията при осигуряване и управление на качеството в УНСС.

IMG_20160713_111341Обсъждане на Споразумението за сътрудничество – от ляво на дясно Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев; инж. Ивелин Буров, Председател на Управителния съвет на БИС; доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева от кат. Икономика на природните ресурси, Бизнес факултет.

В рамките на бъдещото сътрудничество се очертаха редица съвместни действия, свързани с обучение на студентите в областта на  стандартизацията по профила на специалностите в УНСС. В тази връзка се предвижда създаване на съвместен „Информационен център по стандартизация“ в рамките на Университетската библиотека на УНСС. Центърът ще предлага контролиран безплатен достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти до електронния фонд на БИС с пълните текстове на определени пакети български стандарти.

Очаква се на предстоящата в УНСС през м. септември 2016 г. Трета Кръгла маса „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“ да бъде оповестено откриването на Информационния център по стандартизация.

IMG_20160713_111728Обща снимка с членовете на Ректорския съвет след подписване на Споразумението за сътрудничество между УНСС и БИС.

Споразумението предвижда и организиране на съвместни прояви на национално и международно ниво, свързани с процесите на  обучение на студентите в областта на  стандартизацията и нейната роля за бъдещите специалисти, ориентирани към иновативните глобални пазари на продукти и услуги.

Координатор по споразумените от страна на УНСС е доц. д-р Елка Василева от кат. Икономика на природните ресурси, Бизнес факултет, Е-mail: elkav@unwe.bg.

Участие в Генералната асамблея на ANEC – Европейска организация представляваща интересите на потребителите в областта на стандартизацията

На 14 и 15 юни в Брюксел се проведе 27-та Генерална асамблея на ANEC (European consumer voice in standardisation) – Европейска организация представляваща интересите на потребителите в стандартизацията.

Доц. д-р Елка Василева участва в работата на Генералната Асамблея като официален представител на България, наред с представителите на националните организации на потребителите от 33 страни членки на ANEC. По време на заседанията бяха дискутирани основните постижения в дейността на организацията за 2015 г., както и перспективите за развитие. На срещата беше отбелязано голямото значение на оповестената на 13 юни 2016 г. Съвместна инициатива за стандартизация: в отговор на променящия се европейски пазар (Joint Initiative on Standardisation: responding to a changing marketplace; DG GROW). Тя подчертава ползите от стандартизацията и се основава на по-широко участие на потребителите в процесите на стандартизацията.

anec21---14-june-2016_27112262264_oОрганизацията е представена от около 200 експерти, участващи на доброволен принцип в над 100 технически комитети на европейските органи по стандартизация CEN, CENELEC и ETSI. На Юбилейното честване „21 години ANEC“ беше отбелязано, че от създаването си през 1995 г., ANEC е постигнала много за защита интересите на потребителите в няколко приоритетни области: безопасност на децата; достъпност на продуктите и услугите; електродомакински уреди; информационно общество и устойчиво развитие; услуги; опасни химикали и интелигентни измервателни уреди.

На сайта на ANEC (http://www.anec.eu) са представени многобройни материали и актуални новини, свързани с дейността на организацията, представляваща интересите на потребителите в стандартизацията.

Участие в Националния съвет за защита на потребителите

На 8 октомври 2015 г. в Министерство на икономиката се проведе второ заседание на Националния съвет за защита на потребителите. Този съвещателен орган по въпросите на потребителите в България започва работа след деветгодишно прекъсване. В заседанието взеха участие г-жа Даниела Везиева – заместник-министър и заместник-председател на Съвета, г-н Димитър Маргаритов – председател на Комисия за защита на потребителите, г-н Емил Алексиев – началник отдел „Политика за потребителите“ в МИ, представители на други министерства, на Българската национална асоциация „Активни потребители“ и на сдружение „Правна помощ на потребителите” – гр. Пловдив, както и експерти и сътрудници от Министерството на икономиката.

Заседание на Националния съвет за защита на потребителите
Заседание на Националния съвет за защита на потребителите

На снимката: от ляво на дясно на централен план: г-н Емил Алексиев – началник отдел „Политика за потребителите“в МИ; г-жа Даниела Везиева – заместник-министър и заместник-председател на Съвета; г-н Димитър Маргаритов – председател на Комисия за защита на потребителите /КЗП/; най-дясно доц. д-р Даниела Иванова

В рамките на дневния ред доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева от УНСС направиха изказвания и представиха резултатите от научните изследвания в сферата на информационните инструменти на политиката за защита на потребителите. Те запознаха членовете на Съвета с оригиналните изследвания върху сравнителните продуктови изпитвания като ефективен метод за инфрмиране и обучение на потребителите. Доц. д-р Елка Василева коментира възможностите за създаване на Система за независими сравнителни изпитвания на национално ниво с участието на заинтересованите страни от представяне на потребителска информация.
Повече информация по темата може да намерите в публикуваните материали от изследователския екип.