Бъдещето на качеството или Качество 4.0 – дискусия на Конференцията по качество през ноември 2018

На 8 и 9 ноември 2018 г. в Дома на техниката в София се проведе ХХIХ Национална научно-практическа конференция „Качеството – за по-добър живот’2018“ под патронажа на Министъра на икономиката.
В Пленарната сесия В на 9 ноември 2018 г. участваха преподаватели и студенти от УНСС – София.

Проф. д-р Елка Василева постави основите на дискусията за предизвикателствата пред качеството, породени от развитието на Индустрия 4.0. Тя очерта следните въпроси за бъдещето на качеството или „Качество 4.0“:
– Кои са факторите, които ще наложат новите концепции за качеството?
– По какви сценарии ще се развият тези концепции?
– Как това развитие ще се отрази на качеството на продуктите и услугите, на организациите и специалистите в тази сфера?


С презентация за движещите сили за въвеждане на екологични иновации се представи доц. д-р Нина Типова от кат. “Икономика на природните ресурси“ в УНСС – София.


Доц. д-р Мария Воденичарова от кат. „Логистика и вериги на доставка“ в УНСС – София засегна темата за иновациите и качество в логистиката.


С презентация за иновациите и качеството се включи и Магдалена Шалева, която е магистър в програмата „Екоикономика и бизнес“ в УНСС – София.


Участниците в Пленарната сесии коментираха теми, провокирани от направените презентации. Изказаха се мнения, че наред с технологичната модернизация са необходими усилия за изграждане на ценности и култура, свързани с качеството, както на индивидуално и организационно ниво, така и чрез образование в тази сфера на обществото.

Нови публикации в издание на престижното издателство Wiley, Oxford

В началото на 2018 г. престижното издателство Wiley, Oxford ще пусне на пазара ново издание, посветено на напредъка в науката и технологията на млечните продукти: Advances in Dairy Product Science & Technology. (2018) Edited by F. Conto, M. A. Del Nobile, M. Faccia, A. V. Zambrini and A. Conte, Wiley-Blackwell. (ISBN: 9781118906439). Под редакцията на известен екип от експерти от академичните и индустриалните среди, начело с проф. Ф. Конто, изданието съдържа цялостен преглед на най-иновативните научни познания в този сектор. Наред с чисто технологични въпроси, в книгата е отделено място на предизвикателствата, свързани с въздействието върху околната среда, икономическите проблеми и изучаване на потребителския избор и поведение.

Наред с утвърдени изследователи в тази сфера, автори на три глави от книгата са преподаватели и изследователи от Университета за национално и световно стопанство. В IV-та глава на изданието, посветена на проблемите на потребителския избор участват преподаватели от кат. „Икономика на природните ресурси“, Бизнес факултет. В гл. 4.2.1 Проф. д.и.н. Пламен Мишев в съавторство с Юлия Джабарова разглеждат процесите на създаването на нови млечни продукти. Доц. д-р Даниела Иванова (гл. 4.1.4) и доц. д-р Елка Василева (гл. 4.1.3) представят рамките за изследване на потребителското поведение спрямо качеството на храните.

Това ново издание предлага обобщен поглед към науката и технологията на млечните продукти във време на големи тревоги за качеството, безопасността и екологичните аспекти на храните. То е насочено към производителите и други професионалисти в областта на млечната промишленост, правителствени агенции, преподаватели и студенти. Повече информация може да бъде намерена на следния линк: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118906438.html

Advances in Dairy Product Science & Technology. (2018) Edited by F. Conto, M. A. Del Nobile, M. Faccia, A. V. Zambrini and A. Conte, Wiley-Blackwell. (ISBN: 9781118906439)

 

Кръглата маса „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ на УНСС със значими акценти за устойчивото развитие

Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС, София организира на 29 ноември 2017 г. кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, в партньорство с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

От КонтурГлобал Марица Изток 3. коментираха своя опит с корпоративния тиймбилдинг „Отговорният избор. Ние консумираме отговорно. Работим отговорно. Живеем отговорно“.

От Овергаз Инк. разказаха за корпоративната инициатива за отговорно потребление – „Излишна ли е излишната храна?“. Оказа се според статистиката, че 670 000 тона храна се разхищават годишно в България, а в световен мащаб – по 1300 млн. тона.

Лора Младенова, представител на дъщерното дружество на Филип Морис България си припомни за инициативата им „Правата на потребителите“ и ежедневните „борби“ с мобилни оператори, онлайн пазаруване, някои заблуждаващи търговски практики, опитът с регистратори на лични данни и т.н.

За добрите практики на неправителствените организации и за проектите на Cleantech Bulgaria за насърчаване на „зелената“ икономика говори Мария Александрова, мениджър иновации. В основата на бъдещи проекти задължително трябва да застане като крайъглен камък „Триъгълника на знанието“ – връзката между университетите, бизнеса, иновационните проекти и все повече напоследък – предприемачите.

Важен акцент на кръглата маса би и академичното обучение по устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност, със своето настоящо състояние, но и възможности за развитие, което коментира доц. д-р Мирослава Пейчева, УНСС. Вече в няколко университета се четат лекции по устойчиво развитие, екологична политика, зелен маркетинг, крос културна бизнес етика, което вече не е прецедент, но все пак трудно се случва на институционално ниво. Доц. Кьосева от Нов български университет каза, че има сериозни постижения в екологичното счетоводство в европейски мащаб и че тя самата често се сблъсква с нефинансовата/ инегрирана отчетност в практиката си.

Доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева, УНСС също нагледно показаха в слайдове, че от години в Университета се работи по тематиката за устойчиво развитие и КСО и тази тематика е приоритет в изследванията на колегията от години. Оживената дискусия, която се проведе в този панел очерта необходимостта от обединения на съмишленици в търсене на нови компетентности и научни тематики в областта на устойчивото развитие във всичките му измерения. Това беше разгледано в локален и национален план.

Изводът от кръглата маса бе категоричен, че вече е дошло времето университетските научни изследвания в сферата на устойчивото  развитие  и корпоративна социална отговорност задължително да се обединят в локални и национални мрежи/платформи, за да служат на обществото.

Анета РАНГЕЛОВА, сп. ХИ&Т

доц. Елка Василева участва в конференцията „Да направим стандартите да служат на обществото“

bruxelles_13_10_2016_2

Доц. Елка Василева участва в конференцията „Да направим стандартите да служат на обществото“ (Making standards serve society), която се проведе в Брюксел на 13 октомври 2016 г.

Конференцията беше организирана от представляващи обществените заинтересовани страни в европейската система за стандартизация организации (ANEC – European consumer voice in standardisation, ECOS – European Environmental Citizens’ Organisation for Standardisation и ETUC – the voice of European workers, in the standardisation process) и имаше за цел да се дискутира степента, в която европейските стандарти отговарят на нуждите на гражданското общество.

bruxelles_13_10_2016Дискусията засегна и стандартите, които подпомагат европейското законодателство и политика в областта на защита на обществения интерес. Беше отбелязано, че стандартите все повече се използват за подпомагане – или понякога дори заменят – регулацията и затова от голямо значение е да се гарантира, че обществените заинтересовани страни са напълно представени и имат способността да допринесат най-ефективно за процеса на стандартизация. Участниците също разгледаха възможни решения да се направи Европейската система за стандартизация по-всеобхватна, да се гарантира, че стандартите, наред с икономическите интереси, служат и на европейското общество.

bruxelles_13_10_2016_1Peter Scherrer, Заместник-генерален секретар на ETUC, коментира: „През последните години, дейностите по стандартизация се преместиха далеч само от активностите на експерти от индустрията към дейности, които се отнасят до обществото, включително и работниците. Новият европейски регламент (ЕС) 1025/2012 ясно се занимава с този въпрос. Но практическите и т.нар. „невидими“ бариери остават: някои национални органи по стандартизация все още изискват високи такси за участие, както и такси за отделни участници, но винаги обществените заинтересовани страни са малцинство. Най-важното е да се каже, че стандартите не трябва да нарушават националното законодателство на труда и колективните трудови договори. Синдикати внимателно следят това“.

Във втория панел Stephen Russell, Генерален секретар на ANEC добави: „Ние подкрепяме стъпките, които европейските организации по стандартизация полагат за укрепване на гласовете на европейските представители на обществените заинтересовани страни в процеса. Европейските стандарти, които отразяват нуждите на обществото, подпомагат пазарната реализация на продукти и услуги, както и конкурентоспособността на европейската индустрия на световните пазари. Независимо от това, стандартите са само една част от поредица от мерки, насочени към предоставянето на обществено благосъстояние и защита. Нужни са усилия и в други посоки, особено по отношение на надзора на пазара и правоприлагането“.

В конференцията за участието на социалните заинтересовани страни от европейската стандартизация се включиха както представители на гражданското общество и експерти в сферата на стандартизацията, така и представители на Европейския парламент, Европейската комисия, експерти от национални правителства и др. Финалните заключения  направи Laura Degallaix, Директор на ECOS, която  обобщи: „Процесът на стандартизация отнема много време, това е скъп процес и изисква високо ниво на технически познания със значително ограничено участието на НПО на национално равнище. За да се помогне за преодоляване на тези бариери и по-специално за улесняване на участието на организациите на гражданското общество на европейско ниво, се налагат жизненоважни, основни промени в европейската система за стандартизация „.

Много от горните констатации и заключения са в унисон с дискусията, която се проведе в УНСС по време на 3-та Кръгла маса „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“, 8-ми септември 2016 г.

ТРЕТА КРЪГЛА МАСА „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – „ГЛАСЪТ“ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“

На 8-ми септември 2016 г. в Голямата конферентна зала на УНСС се проведе Третата кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“.

Целта на форума, проведен под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе да се чуят мненията на експерти от институциите, академичните среди, неправителствените организации и бизнеса по въпроса „Как да се направи възможно да бъде чут „гласът” на българските потребители?“ в процеса на разработване на публични политики и закони, както и в сферата на стандартизацията.

На откриването на събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, зам.-ректорите доц. д-р Миланка Славова, доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев, инж. Ивелин Буров, председател на УС на Българския институт за стандартизация (БИС), Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите, Инж. Мирослав Йотов, генерален директор на дирекция „Надзор на пазара“, доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева като модератори на двете сесии на форума, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, и др.

В работата на Кръглата маса се включиха и много преподаватели и докторанти от УНСС и други университети в страната с интереси в сферата на устойчивото потребление, както и представители на неправителствените и протребителски организации.

snimka_2_site_unss
Работата на Третата кръгла маса „Устойчивото потребление в България – „гласът“ но потребителите“

По време на сутрешната сесия бяха представени гледните точки на Българския институт за стандартизация, Комисията за защита на потребителите и на европейската организация ANEC (European consumer voice in standardisation), която представя потребителите в европейската система за стандартизация.

img_4274
Дискусията между докладчиците на сутрешната сесия на Третата кръгла маса, 8-ми септември 2016, УНСС

Презентациите от сутрешната сесия може да намерите тук:

Българският институт за стандартизация (БИС) – дейност и перспективи, инж. Ивелин Буров, Председател на УС на БИС presentation-bds_i_burov_2016

 Информираният и активен потребител – естествен регулатор на пазара, Димитър Маргаритов, Председател на Комисията за защита на потребителите presentation_d_margaritov_ksk_2016

 ANEC (European consumer voice in standardisation) и ролята на потребителите в европейската стандартизация, Кристина Александрова, експерт ”Политики и иновации“ в ANEC – Брюксел presentation_k_aleksandrova_anec_2016

В следобедната сесия бяха представени и коментирани позициите на Министерството на икономиката, Мрежата от Европейски потребителски центрове, както и на Българска национална асоциация ”Активни потребители, които предизвикаха голям интерес и обсъждане сред участниците.

img_4381
Дискусия по време на следобедната сесия на Третата кръгла маса, 8-ми септември 2016 г., УНСС

С презентациите от тази сесия може да се запознаете тук:

Участието на потребителите в процеса на вземане на решения при създаването на политики, Христо Томов, Главен експерт от Министерството на икономиката presentation_mi_2016

Представяне на мрежата от Европейски потребителски центрове, Игнат Арсенов, Директор на ЕПЦ – България ecc-net-presentation_2016

 Ролята на потребителските организации при създаване на политики и стандарти, д-р Богомил Николов, Изпълнителен директор на Българска национална асоциация ”Активни потребители“ presentation_active_consumers_2016

На финалната  дискусия на тема ”Гласът на българските потребители при създаване на публични политики, закони и стандарти“ с модератор доц. д-р Елка Василева бяха представени мненията на много от присъстващите. Бяха коментирани пътищата, за „зеленото включване“ на потребителите в контекста на устойчиво потребление в нашата страна.

img_4423
Изказвания на участниците в Третата кръгла маса, 8-ми септември 2016, УНСС

По време на паузата между двете сесии участниците оцениха качествата на биологичните продукти, включени в обедното меню.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ТРЕТАТА КРЪГЛА МАСА „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – „ГЛАСЪТ“ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“!