Ролята на стандартите в прехода към „зелени“ модели на управление

На 23-ти и 24-ти ноември 2020 г. беше проведена Юбилейна конференция, посветена на 30-та годишнина от възстановяването на Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Елка Василева изнесе презентация през първия ден по време на работата на Панел 2.1c: Проблеми на устойчивото развитие в различни сектори. Тя представи изследвания, свързани с важната роля на стандартите в прехода към „зелени“ модели на управление. В доклада се разглеждат теоретичните постановки, свързани с доброволните стандартите на международно, европейско и национално ниво като „меки“ регулатори в сферата на „зеленото“/устойчивото управление на организациите.

Последвалата дискусия потвърди, че включването на определени системи от доброволни стандарти в стратегиите за устойчиво развитие представлява нововъзникваща характеристика на управлението на бизнес организациите.

Проф. Елка Василева участва и в дискусиите на т. нар. франкофонски Панел 3b: Transition, incertitudes et perspectives. Бяха представени редица изследвания, свързани с цифровата трансформация и кризата с Ковид 19 в различни сфери: образование, здравеопазване, културните дейности и др.

15th International Conference „Standardization, Protypes & Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration“, October 24 – 25, 2019, Edirne, Turkey

Нашият екип участва в работата на 15-тата международна конференция „Стандартизация, прототипи и качество: Средство за сътрудничество на балканските страни“ в гр. Одрин, Турция. Тя се проведе в периода 24 – 25 октомври 2019 г. В работата на международната конференция участваха университетски преподаватели и научни работници от редица балкански държави.

В рамките на работната програма от втория ден на конференцията (25 октомври 2019 г.) представихме два доклада на тема:

  1. Стандартите като „меки“ регулаторни инструменти за зелено управление – доказателства от емпирични изследвания в България;
  2. Зелени комуникации чрез серията стандарти ISO 14 000 и други доброволни инициативи

На проведената дискусия беше проявен явен интерес към проблемите, засегнати в докладите, като бяха зададени множество въпроси, свързани с ролята на стандартите за постигане на зелено управление и осъществяване на зелени комуникации.

Проф. Елка Василева и проф. Даниела Иванова участваха в международни събития посветени на обучението по стандартизация

В рамките на Споразумението за сътрудничество между Български институт за стандартизация и Университета за национално и световно стопанство, проф. Елка Василева и проф. Даниела Иванова участваха в две международни събития, свързани с обучението по стандартизация, които се проведоха във Факултета по организационни науки в Белград на 10 и 11 октомври 2019 г.

Работната среща „Обучението по стандартизация за бъдещето“ беше организирана от ICES (International Cooperation for Education about Standardization) – Международна мрежа за сътрудничество в сферата на обучението по стандартизация. Тази 14-та поредна среща имаше за цел да обсъди състоянието на обучението по стандартизация в епохата на 4-та индустриална революция – новите потребности, изисквания за компетентност, опит, добри практики и учебни материали. В третия панел „Университетски курсове по стандартизация – настоящи и нововъзникващи примери и модели“ Проф. Елка Василева направи презентация за обучението по стандартизация в светлината на устойчивото развитие в България. Представеният хронологичен анализ на развитието на стандартизация в нашата страна и преходът от задължителни към доброволни подходи за прилагане на стандартите предизвика интерес сред участниците.

Снимка 1. Проф. Елка Василева направи презентация за обучението по стандартизация в светлината на устойчивото развитие в България.

В рамките на Световната мрежа за сътрудничество (WSC – The World Standards Cooperation: https://www.worldstandardscooperation.org/) на високо ниво между ISO (Международна организация за стандартизация), IEC (Международна електротехническа комисия) и ITU (Международен съюз по далекосъобщения) на 11 октомври 2019 г. в Белград беше организирано и второто събитие под формата на академични дискусии – THE WORLD STANDARDS COOPERATION ACADEMIC DAY 2019. Проф. Елка Василева и проф. Даниела Иванова участваха в обсъжданията, свързани с изследване на икономическите, екологичните и социални въздействия на стандартите, както и на предизвикателствата пред системата за международни стандарти, основана на доброволния консенсус.

Снимка 2. Участниците в панела заедно с президента на Международна организация за стандартизация ISO Г-н Джон Уолтър (в средата)

По време на срещите беше представена новата книга „Устойчиво развитие. Знания и обучение за стандартизация“ (Sustainable Development. Knowledge and Education About Standardisation) на издателство Springer, под редакцията на S. Idowu, H. de Vries, I. Mijatovic, D. Choi, в която проф. Елка Василева е автор на една от главите. Повече за съдържанието на книгата може да се види на следния линк: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-28715-3_6

Заключенията от двете срещи бяха свързани с укрепване на сътрудничеството в областта на академичното обучение по стандартизация, както и на съвместните изследвания в тази сфера.

Проф. Елка Василева публикува сравнително проучване за корпоративната социална отговорност (КСО) в три европейски страни

Авторите на изследването малко след презентацията на Конференцията във Вашингтон: от ляво на дясно проф. Делфин Филип дьо Сент Жулиен, доц. Елка Василева, проф. Жил Руе, докторант Иман Бутерфас.

През 2019 г. престижното издателство Palgrave Macmillan издаде нова книга „Отговорните организации в глобалния контекст“ под редакцията на A. Bartoli, JL.Guerrero, P. Hermel (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-11458-9#about).

Книгата има за цел да предизвика критични размисли върху различните измерения и въздействия на „отговорността“ на организациите, включително компании, институции и правителства, като същевременно разглежда международните различия и прилики, както и глобалните предизвикателства. Тя е редактирана колекция от представените изследвания на Международната научна конференция „Отговорните организации в глобалния контекст“, организирана съвместно от Университета Джорджтаун (САЩ) и изследователския център LAREQUOI на Университета във Версай Сен-Куентин (Франция) през м. юни 2017 г. във Вашингтон.

Проф. Елка Василева е един от авторите на глава от книгата, в която се представя сравнително проучване за корпоративната социална отговорност (КСО) в три европейски страни:

Marasova J., Vallušová A., Vasileva E.S., Philip de Saint Julien D. (2019) CSR Practices: The Case of Veolia in Three European Countries. In: Bartoli A., Guerrero JL., Hermel P. (eds) Responsible Organizations in the Global Context. Palgrave Macmillan, Cham (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-11458-9_10)

Изследването се основава на сравнителен анализ на практиките на корпоративната социална отговорност на международната корпорация Veolia във Франция, Словакия и България. Резултатите подчертават различията и конвергенциите на дискурса и практиките в страните с различни икономически нива на развитие, както и с различно възприемане на концепцията за КСО.

Бъдещето на качеството или Качество 4.0 – дискусия на Конференцията по качество през ноември 2018

На 8 и 9 ноември 2018 г. в Дома на техниката в София се проведе ХХIХ Национална научно-практическа конференция „Качеството – за по-добър живот’2018“ под патронажа на Министъра на икономиката.
В Пленарната сесия В на 9 ноември 2018 г. участваха преподаватели и студенти от УНСС – София.

Проф. д-р Елка Василева постави основите на дискусията за предизвикателствата пред качеството, породени от развитието на Индустрия 4.0. Тя очерта следните въпроси за бъдещето на качеството или „Качество 4.0“:
– Кои са факторите, които ще наложат новите концепции за качеството?
– По какви сценарии ще се развият тези концепции?
– Как това развитие ще се отрази на качеството на продуктите и услугите, на организациите и специалистите в тази сфера?


С презентация за движещите сили за въвеждане на екологични иновации се представи доц. д-р Нина Типова от кат. “Икономика на природните ресурси“ в УНСС – София.


Доц. д-р Мария Воденичарова от кат. „Логистика и вериги на доставка“ в УНСС – София засегна темата за иновациите и качество в логистиката.


С презентация за иновациите и качеството се включи и Магдалена Шалева, която е магистър в програмата „Екоикономика и бизнес“ в УНСС – София.


Участниците в Пленарната сесии коментираха теми, провокирани от направените презентации. Изказаха се мнения, че наред с технологичната модернизация са необходими усилия за изграждане на ценности и култура, свързани с качеството, както на индивидуално и организационно ниво, така и чрез образование в тази сфера на обществото.