АНКЕТИ С ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ ЗА СРАВНИТЕЛНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Изследоватeлски екип от катедра “Икономика на природните ресурси” към Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ – гр. София в сътрудничество с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и Националната Асоциация „Активни потребители” разработва проект на тема „Устойчиво потребление в България – промяна на моделите”. В рамките на проекта бяха проведени сравнителни изпитвания (тестове) на определени хранителни и нехранителни продукти.

Цялата публикация „АНКЕТИ С ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ ЗА СРАВНИТЕЛНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ“

УСТОЙЧИВОТО ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ”

  

КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

17.09.2010 г., УНСС – гр. София

Кръглата маса ще се проведе на 17 септември 2010 г. от 10.00 часа в Малката конферентна зала на УНСС.

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: проф. д. ик. н. Пламен Мишев

Членове: доц. д-р Елка Василева, доц. д-р Даниела Иванова, гл. ас. д-р Стилиан Стефанова, гл. ас. д-р Нина Типова, експерт „Зелени обществени поръчки” Щерьо Ножаров

 

За контакти: Г-жа Еманоела Белишка

УНСС, кат. „Икономика на природните ресурси”, каб. 1067

тел. (359 2) 8195281, 0886 69 99 20; факс (359 2) 962 39 03;

e-mail: emibelishka@unwe.acad.bg

Цялата публикация „УСТОЙЧИВОТО ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ“