Ролята на стандартите в прехода към „зелени“ модели на управление

На 23-ти и 24-ти ноември 2020 г. беше проведена Юбилейна конференция, посветена на 30-та годишнина от възстановяването на Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Елка Василева изнесе презентация през първия ден по време на работата на Панел 2.1c: Проблеми на устойчивото развитие в различни сектори. Тя представи изследвания, свързани с важната роля на стандартите в прехода към „зелени“ модели на управление. В доклада се разглеждат теоретичните постановки, свързани с доброволните стандартите на международно, европейско и национално ниво като „меки“ регулатори в сферата на „зеленото“/устойчивото управление на организациите.

Последвалата дискусия потвърди, че включването на определени системи от доброволни стандарти в стратегиите за устойчиво развитие представлява нововъзникваща характеристика на управлението на бизнес организациите.

Проф. Елка Василева участва и в дискусиите на т. нар. франкофонски Панел 3b: Transition, incertitudes et perspectives. Бяха представени редица изследвания, свързани с цифровата трансформация и кризата с Ковид 19 в различни сфери: образование, здравеопазване, културните дейности и др.