Проф. Елка Василева и проф. Даниела Иванова участваха в международни събития посветени на обучението по стандартизация

В рамките на Споразумението за сътрудничество между Български институт за стандартизация и Университета за национално и световно стопанство, проф. Елка Василева и проф. Даниела Иванова участваха в две международни събития, свързани с обучението по стандартизация, които се проведоха във Факултета по организационни науки в Белград на 10 и 11 октомври 2019 г.

Работната среща „Обучението по стандартизация за бъдещето“ беше организирана от ICES (International Cooperation for Education about Standardization) – Международна мрежа за сътрудничество в сферата на обучението по стандартизация. Тази 14-та поредна среща имаше за цел да обсъди състоянието на обучението по стандартизация в епохата на 4-та индустриална революция – новите потребности, изисквания за компетентност, опит, добри практики и учебни материали. В третия панел „Университетски курсове по стандартизация – настоящи и нововъзникващи примери и модели“ Проф. Елка Василева направи презентация за обучението по стандартизация в светлината на устойчивото развитие в България. Представеният хронологичен анализ на развитието на стандартизация в нашата страна и преходът от задължителни към доброволни подходи за прилагане на стандартите предизвика интерес сред участниците.

Снимка 1. Проф. Елка Василева направи презентация за обучението по стандартизация в светлината на устойчивото развитие в България.

В рамките на Световната мрежа за сътрудничество (WSC – The World Standards Cooperation: https://www.worldstandardscooperation.org/) на високо ниво между ISO (Международна организация за стандартизация), IEC (Международна електротехническа комисия) и ITU (Международен съюз по далекосъобщения) на 11 октомври 2019 г. в Белград беше организирано и второто събитие под формата на академични дискусии – THE WORLD STANDARDS COOPERATION ACADEMIC DAY 2019. Проф. Елка Василева и проф. Даниела Иванова участваха в обсъжданията, свързани с изследване на икономическите, екологичните и социални въздействия на стандартите, както и на предизвикателствата пред системата за международни стандарти, основана на доброволния консенсус.

Снимка 2. Участниците в панела заедно с президента на Международна организация за стандартизация ISO Г-н Джон Уолтър (в средата)

По време на срещите беше представена новата книга „Устойчиво развитие. Знания и обучение за стандартизация“ (Sustainable Development. Knowledge and Education About Standardisation) на издателство Springer, под редакцията на S. Idowu, H. de Vries, I. Mijatovic, D. Choi, в която проф. Елка Василева е автор на една от главите. Повече за съдържанието на книгата може да се види на следния линк: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-28715-3_6

Заключенията от двете срещи бяха свързани с укрепване на сътрудничеството в областта на академичното обучение по стандартизация, както и на съвместните изследвания в тази сфера.

Проф. Елка Василева публикува сравнително проучване за корпоративната социална отговорност (КСО) в три европейски страни

Авторите на изследването малко след презентацията на Конференцията във Вашингтон: от ляво на дясно проф. Делфин Филип дьо Сент Жулиен, доц. Елка Василева, проф. Жил Руе, докторант Иман Бутерфас.

През 2019 г. престижното издателство Palgrave Macmillan издаде нова книга „Отговорните организации в глобалния контекст“ под редакцията на A. Bartoli, JL.Guerrero, P. Hermel (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-11458-9#about).

Книгата има за цел да предизвика критични размисли върху различните измерения и въздействия на „отговорността“ на организациите, включително компании, институции и правителства, като същевременно разглежда международните различия и прилики, както и глобалните предизвикателства. Тя е редактирана колекция от представените изследвания на Международната научна конференция „Отговорните организации в глобалния контекст“, организирана съвместно от Университета Джорджтаун (САЩ) и изследователския център LAREQUOI на Университета във Версай Сен-Куентин (Франция) през м. юни 2017 г. във Вашингтон.

Проф. Елка Василева е един от авторите на глава от книгата, в която се представя сравнително проучване за корпоративната социална отговорност (КСО) в три европейски страни:

Marasova J., Vallušová A., Vasileva E.S., Philip de Saint Julien D. (2019) CSR Practices: The Case of Veolia in Three European Countries. In: Bartoli A., Guerrero JL., Hermel P. (eds) Responsible Organizations in the Global Context. Palgrave Macmillan, Cham (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-11458-9_10)

Изследването се основава на сравнителен анализ на практиките на корпоративната социална отговорност на международната корпорация Veolia във Франция, Словакия и България. Резултатите подчертават различията и конвергенциите на дискурса и практиките в страните с различни икономически нива на развитие, както и с различно възприемане на концепцията за КСО.

Бъдещето на качеството или Качество 4.0 – дискусия на Конференцията по качество през ноември 2018

На 8 и 9 ноември 2018 г. в Дома на техниката в София се проведе ХХIХ Национална научно-практическа конференция „Качеството – за по-добър живот’2018“ под патронажа на Министъра на икономиката.
В Пленарната сесия В на 9 ноември 2018 г. участваха преподаватели и студенти от УНСС – София.

Проф. д-р Елка Василева постави основите на дискусията за предизвикателствата пред качеството, породени от развитието на Индустрия 4.0. Тя очерта следните въпроси за бъдещето на качеството или „Качество 4.0“:
– Кои са факторите, които ще наложат новите концепции за качеството?
– По какви сценарии ще се развият тези концепции?
– Как това развитие ще се отрази на качеството на продуктите и услугите, на организациите и специалистите в тази сфера?


С презентация за движещите сили за въвеждане на екологични иновации се представи доц. д-р Нина Типова от кат. “Икономика на природните ресурси“ в УНСС – София.


Доц. д-р Мария Воденичарова от кат. „Логистика и вериги на доставка“ в УНСС – София засегна темата за иновациите и качество в логистиката.


С презентация за иновациите и качеството се включи и Магдалена Шалева, която е магистър в програмата „Екоикономика и бизнес“ в УНСС – София.


Участниците в Пленарната сесии коментираха теми, провокирани от направените презентации. Изказаха се мнения, че наред с технологичната модернизация са необходими усилия за изграждане на ценности и култура, свързани с качеството, както на индивидуално и организационно ниво, така и чрез образование в тази сфера на обществото.

Нови публикации в издание на престижното издателство Wiley, Oxford

В началото на 2018 г. престижното издателство Wiley, Oxford ще пусне на пазара ново издание, посветено на напредъка в науката и технологията на млечните продукти: Advances in Dairy Product Science & Technology. (2018) Edited by F. Conto, M. A. Del Nobile, M. Faccia, A. V. Zambrini and A. Conte, Wiley-Blackwell. (ISBN: 9781118906439). Под редакцията на известен екип от експерти от академичните и индустриалните среди, начело с проф. Ф. Конто, изданието съдържа цялостен преглед на най-иновативните научни познания в този сектор. Наред с чисто технологични въпроси, в книгата е отделено място на предизвикателствата, свързани с въздействието върху околната среда, икономическите проблеми и изучаване на потребителския избор и поведение.

Наред с утвърдени изследователи в тази сфера, автори на три глави от книгата са преподаватели и изследователи от Университета за национално и световно стопанство. В IV-та глава на изданието, посветена на проблемите на потребителския избор участват преподаватели от кат. „Икономика на природните ресурси“, Бизнес факултет. В гл. 4.2.1 Проф. д.и.н. Пламен Мишев в съавторство с Юлия Джабарова разглеждат процесите на създаването на нови млечни продукти. Доц. д-р Даниела Иванова (гл. 4.1.4) и доц. д-р Елка Василева (гл. 4.1.3) представят рамките за изследване на потребителското поведение спрямо качеството на храните.

Това ново издание предлага обобщен поглед към науката и технологията на млечните продукти във време на големи тревоги за качеството, безопасността и екологичните аспекти на храните. То е насочено към производителите и други професионалисти в областта на млечната промишленост, правителствени агенции, преподаватели и студенти. Повече информация може да бъде намерена на следния линк: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118906438.html

Advances in Dairy Product Science & Technology. (2018) Edited by F. Conto, M. A. Del Nobile, M. Faccia, A. V. Zambrini and A. Conte, Wiley-Blackwell. (ISBN: 9781118906439)

 

Кръглата маса „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ на УНСС със значими акценти за устойчивото развитие

Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС, София организира на 29 ноември 2017 г. кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, в партньорство с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

От КонтурГлобал Марица Изток 3. коментираха своя опит с корпоративния тиймбилдинг „Отговорният избор. Ние консумираме отговорно. Работим отговорно. Живеем отговорно“.

От Овергаз Инк. разказаха за корпоративната инициатива за отговорно потребление – „Излишна ли е излишната храна?“. Оказа се според статистиката, че 670 000 тона храна се разхищават годишно в България, а в световен мащаб – по 1300 млн. тона.

Лора Младенова, представител на дъщерното дружество на Филип Морис България си припомни за инициативата им „Правата на потребителите“ и ежедневните „борби“ с мобилни оператори, онлайн пазаруване, някои заблуждаващи търговски практики, опитът с регистратори на лични данни и т.н.

За добрите практики на неправителствените организации и за проектите на Cleantech Bulgaria за насърчаване на „зелената“ икономика говори Мария Александрова, мениджър иновации. В основата на бъдещи проекти задължително трябва да застане като крайъглен камък „Триъгълника на знанието“ – връзката между университетите, бизнеса, иновационните проекти и все повече напоследък – предприемачите.

Важен акцент на кръглата маса би и академичното обучение по устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност, със своето настоящо състояние, но и възможности за развитие, което коментира доц. д-р Мирослава Пейчева, УНСС. Вече в няколко университета се четат лекции по устойчиво развитие, екологична политика, зелен маркетинг, крос културна бизнес етика, което вече не е прецедент, но все пак трудно се случва на институционално ниво. Доц. Кьосева от Нов български университет каза, че има сериозни постижения в екологичното счетоводство в европейски мащаб и че тя самата често се сблъсква с нефинансовата/ инегрирана отчетност в практиката си.

Доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева, УНСС също нагледно показаха в слайдове, че от години в Университета се работи по тематиката за устойчиво развитие и КСО и тази тематика е приоритет в изследванията на колегията от години. Оживената дискусия, която се проведе в този панел очерта необходимостта от обединения на съмишленици в търсене на нови компетентности и научни тематики в областта на устойчивото развитие във всичките му измерения. Това беше разгледано в локален и национален план.

Изводът от кръглата маса бе категоричен, че вече е дошло времето университетските научни изследвания в сферата на устойчивото  развитие  и корпоративна социална отговорност задължително да се обединят в локални и национални мрежи/платформи, за да служат на обществото.

Анета РАНГЕЛОВА, сп. ХИ&Т