Нова публикация за органичните храни в престижното издание на „Енциклопедия по безопасност на храните“ 2024

По покана на G. Smithers, Редактор на 2-то издание на Енциклопедия по безопасност на храните на Elsevier, Academic Press, проф. д-р Елка Василева публикува глава за органичните храни.

„Смятам, че успях да прегледам, преработя и актуализирам съдържанието на вече съществуващата глава за органичните храни от първото издание от 2014 г. на Енциклопедия по безопасност на храните По този начин органичните храни намериха своето място в новото издание ориентирано основно към конвенционалните храни“ – казва проф. Елка Василева.

Повече информация за може да бъде намерена на линка.
Vasileva, E., 2024. Organic Foods. In: Smithers, G.W. (Ed.), Encyclopedia of Food Safety, vol. 3. Elsevier, Academic Press, pp. 214–222 (ISBN: 9780128225219).

Хора от нашия екип модерираха Кръгла маса: „Environmental Social Governance – ESG и готовността да прилагаме тези принципи в бизнеса на храни“

Представители на нашия екип участваха в събитието на тема: ESG КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И СТАНДАРТИТЕ ЗА ХРАНИ, организирано от IFS Management GmbH и INAQ Consulting в София. Втората IFS конференция в България се проведе на 20 ноември 2023 г. в хотел HYATT REGENCY SOFIA – София.

Конференцията предостави възможности за запознаване с най-добрите практики и утвърдени стандарти в хранително-вкусовата промишленост, както и нови контакти с доказани лидери в бранша.

В рамките на програмата на конференцията беше организирана Кръгла маса: Environmental Social Governance – ESG и готовността да прилагаме тези принципи в бизнеса на храни.

Модератор беше проф. д-р Елка Василева, а основната лекция „Концепцията за устойчивост – път към успеха“ изнесе доц. д-р Нина Типова. По време на дискусията бяха поставени въпросите:

  • Как да създадем ангажимент в нашите организации за налагане на ESG концепцията?;
  • Каква е ролята на стандартите (напр. IFS) за налагане на ESG концепцията по веригата на доставки на храните?;
  • Как можем да си сътрудничим за налагане на ESG концепцията по веригата на доставки на храните?

Благодарим на организаторите, които ни поканиха за втори път да организираме дискусията в Кръглата маса и на всички, които се опитваха да отговорят на предизвикателството наречено „ESG“.

Стратегическо прогнозиране за устойчивост и иновации чрез качество

На 9 ноември 2023 г. ние отново се събрахме, за да отбележим Световния ден на КАЧЕСТВОТО под мотото „КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО“. Тази година професионалистите, заедно с всички заинтересовани от бъдещето на иновациите и устойчивото развитие, обсъждахме възможностите за стратегическо прогнозиране на основата на ключовите умения и компетентности в сферата на качеството.

Модератор на Панелната дискусия „Стратегическо прогнозиране за устойчивост и иновации чрез качество“ беше проф. д-р Елка Василева, председател на УС на Сдружение „Клуб 9000“.

Благодарим на нашите компетентни участници за интересните представяния и анализи:

  • Проф. д-р Миланка Славова, МВБУ – Стратегическо прогнозиране чрез качество;
  • Доц. д-р инж. Иван Станков, Технически университет – София – Иновации и киберсигурност;
  • Теодора Борисова, Солвей соди – Добрите практики за иновации и устойчивост чрез качество;
  • доц. д-р Антоанета Стоянова, Икономически университет – Варна и доц. д-р Мариета Стефанова, ВВМУ – Варна – Стандартите като инструмент за иновации и устойчивост.

Дискусията завърши със заключението:

Следобедните пленарни сесии „Качество и устойчивост“ и „Качество и иновации“ бяха наситени с многобройни презентации и доклади, въпроси и мнения по актуалните въпроси: на ESG регулацията, надзора на пазара, ролята на стандартите, подходите „мислене основано на риска“ и „дизайн мислене“, практики за иновации и устойчиво потребление.

Голям интерес предизвикаха проф. д-р Елка Василева и инж. Митко Мирчев с Информация за устойчивостта (ESG ангажираност и стандарти).

Презентация направиха и от РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД с д-р инж. Ани Стоилова: Стандартът ISO 13 485:2016. Защо е необходим?

ДАМТН, ГД „Надзор на пазара“, инж. Венеция Градинарова представи Регламент 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета като гарант за качеството и съответствието на продуктите, предлагани онлайн.

Доц. д-р Нина Типова и доц. д-р Стилиян Стефанов от Катедра “Икономика на природните ресурси”, УНСС – София споделиха своите дългогодишни проучвания и натрупан опит по темата за Устойчиво потребление на храните.

А тематиката, касаеща устойчивото развитие, качеството и иновациите, е винаги интересна с погледа си към бъдещето, към управлението и прогнозирането им.

Модератор бе проф. д.ик.н. Диана Иванова, а инж. Митко Мирчев и Петър Лозев коментираха самото управление на иновациите.

Проф. д.ик.н. Диана Иванова и ас. д-р Гергана Колева направиха презентация за Дизайн мисленето – иновативен инструмент за повишаване качеството на продуктите.

Един интересен проект – ServiceDigiCulture бе коментиран пред аудиторията от професионалисти от Юлия Арабаджиева и Кремена Арамова – Дизайнът и иновациите на услуги като средства за прогнозиране и създаване на устойчивост.

Проф. д.т.н. Георги Тасев се спря на Управление на активите на основата на серията стандарти ISO 5500X.

Участие на изследователския екип в XIV научна конференция с международно участие на тема „Стокознание – традиции и перспективи“ във Варна

На 20 октомври 2023 г. беше проведена XIV научна конференция с международно участие на тема „Стокознание – традиции и перспективи“, посветена на 75 годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание“ при Икономически университет – Варна.

Нашият екип участва активно, както в научната секция, така и в панелната дискусия по проблемите на устойчивото потребление и производство.

По време на първата Секция: Устойчиво развитие, потребление, иновации и конкурентоспособност от работната програма на конференцията бяха представени два доклада.

Проф. Елка Василева в съавторство с докторант Невена Иванова анализира водещите ISO стандарти за устойчиви системи за управление в подкрепа на по-доброто им прилагане в българския контекст.

В своята презентация доц. Нина Типова разгледа проблемите за устойчивото потребление на храни и хранителни отпадъци.

Изследваният от авторския екип казус „Почивна база Равда“ показа необходимостта от систематично събиране и анализиране на данни за източниците на хранителни отпадъци и техния вид, причините за генериране на отпадъци при хранене извън дома и бариерите пред тяхното намаление.

КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО. Устойчиво производство и потребление – 20 октомври 2023 г., Варна

Повече от 30 участници, представители на заинтересованите от налагането на устойчивото потребление и производство, се присъединиха към дискусионния панел „КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО“ на 20 октомври 2023 г. във Варна.

Сдружение „КЛУБ 9000“ в партньорство с Икономическия университет – Варна организирахме това събитие, за да се опитаме да погледнем в бъдещето и да очертаем значимите промени в нашия живот чрез налагане на моделите на устойчивото производство и потребление.

Благодарим на модератора проф. д-р Елка Василева, председател на УС на Сдружение „Клуб 9000“ и на нашите ключови участници:

  • доц. Нина Типова, преподавател в УНСС – София и изследовател в областта на екологията и устойчивото развитие. Тя разкри предизвикателства и възможности на подходите за дизайн мисленето. Отговори на въпросите: Какво представляват иновациите на продуктите и услугите? и Какви са моделите/ инструментите на дизайна на продуктите и услугите?
  • Валентина Добрева и инж. Димитър Коцев, водещи одитори на системи за управление, представиха ключовата роля на сертификацията и стандартите за доверието в продуктите на пазара с фокус към екологични, безопасни и устойчиви продукти; сертификация на въглеродния (екологичен) отпечатък на продуктите, както и сертификацията на етични практики (социална отговорност, борба с корупцията и т.н.).
  • Диана Настева, социален предприемач, обучител и ментор на младежи, показа устойчивите практики на Сдружение „Няма невъзможни неща“. Тя засегна ролята на неправителствените организации за налагане на устойчивото потребление. Във видеото, което беше подготвила, ни запозна с «истинските» екологични продукти и как чрез социално предприемачество създаваме устойчиви модели на потребление.

Благодарим на всички, които задаваха въпроси, изказваха мнение, подпомагаха с актуална информация, очертаваха перспективи.

Ще се радваме да се срещнем отново, защото сега е моментът да разберем, да се подготвим и да реагираме на промените в икономиката и обществото чрез създаване на устойчиви продукти и услуги.

Дискусията беше организирана в рамките на програмата на ХIV Научна конференция с международно участие „Стокознание – традиции и перспективи“, Икономически университет – Варна.

Благодарим от сърце за гостоприемството и подкрепата на организаторите.