УНСС И КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ” ОРГАНИЗИРАХА КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Кръглата маса се проведе на 17 септември 2010 г. в Малката конферентна зала на УНСС.

Проведената кръгла маса бе организирана в рамките на проекта ВУ-ОХН 204/2006 г. “Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България”, 2006 – 2010 г., финансиран от Фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката.

Кръглата маса бе с международно участие на тема „Устойчивото производство и потребление в България”, на която бяха представени изследванията на научен колектив по проект ВУ-ОХН 204/2006 г. “Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България”, 2006 – 2010 г., финансиран от Фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката.

Доц. д-р Елка Василева  представи  „Устойчивото производство и потребление в България – заинтересовани страни, представяне на резултатите от проекта” в качеството си на ръководител на проекта.

„Идентификация и анализ на устойчиви модели на производство и потребление в България” представи доц. д-р Даниела Иванова.

Немалък интерес предизвика и темата за ролята на “Зелените” обществени поръчки за устойчивото производство и потребление, която презентира сертифицираният експерт по ЗПП Щерьо Ножаров.

Мероприятието бе организирано от:

Председател: проф. д. ик. н. Пламен Мишев

Членове: доц. д-р Елка Василева, доц. д-р Даниела Иванова, гл. ас. д-р Стилиан Стефанова, гл. ас. д-р Нина Типова, експерт „Зелени обществени поръчки” Щерьо Ножаров