Наше участие на 25-ия Конгрес по стокознание „Приносът на науката за стоките за един устойчив свят”, Триест и Удине, Италия, септември 2011 г.

Нашият екип взе участие в работата на 25-ия Конгрес по стокознание „Приносът на науката за стоките за един устойчив свят” (XXV National Congress of Commodity Science – Contribution of Commodity Science to Sustainable World) в гр. Триест и гр. Удине, Италия. Той се проведе в периода от 26 до 28 септември 2011 г. и беше организирана от Италианската Академия по стокознание. В работата на Конгреса участваха университетски преподаватели и научни работници от многобройни университети от Италия, Австрия, България и Румъния.

Научните направления на симпозиума бяха отделени в четири секции:

• Секция ”ХРАНИ”;

• Секция ”КАЧЕСТВО, ТЕХНОЛОГИЯ И ИНОВАЦИИ”;

• Секция ”ОКОЛНА СРЕДА”;

• Секция ”ЕНЕРГИЯ”.

В рамките на сутрешната сесия от първия ден на работната програма на Конгреса (26 септември 2011 г.) представихме два постера на със следните заглавия  и автори:

• “Повишаване на качеството чрез сертификационни схеми от трета страна – фокус върху производителите от избрани сектори в България” с автори докт. Б. Николов, доц. д-р Е. Василева и доц. д-р Д. Николова (Nikolov B., Е. Vassileva, D. Ivanova, Quality Promotion through Third Parties Certification Schemes – Focus on Producers in Selected Sectors in Bulgaria);

• “Сертификацията на продукти като инструмент за устойчиво производство в България” с автори доц. д-р Даниела Иванова,  доц. д-р Е. Василева, гл. ас. д-р Стилиян Стефанов и гл. ас. д-р Нина Типова (Ivanova D., E. Vassileva, S. Stefanov, N. Tipova, Product Certification as Tool for Sustainable Production in Bulgaria).

На проведената дискусия по повод постер-сесията беше проявен явен интерес към проблемите на сертификацията на продукти и системи в България, засегнати в постерите. Беше направен сравнителен коментар по повод сертифицираните системи и продукти в Италия. Подчертано беше вниманието на аудиторията към резултатите от българските изследвания по подобни въпроси, свързани с интегриране на системите за управление в сектора „Производство и преработка на храни”.