Националната схема за екомаркировка през погледа на производителите

доц. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Елка Василева

Университет за национално и световно стопанство – София, катедра „Стокознание“