LCAFood 2012 – изключително успешна конференция!

На международната конференция за оценка на жизнения цикъл на храните през октомври 2012 (8th International conference LCA Food 2012) в Сент Мало, Франция участваха над 420 университетски преподаватели, научни работници, представители от бизнеса, държавната администрация и НПО от 42 страни.

Конференцията се оформи като глобален форум, където бяха докладвани и обсъдени последните новости в областта на подхода за оценка на жизнения цикъл на храните, както и моделите на потреблението им.

Нашият екип се представи с постер на тема „Екологичната маркировка и информационната асиметрия: независимата потребителска информация чрез екомаркировката в България“ с автори Е. Василева, Д. Иванова, Н. Типова, Ст. Стефанов (Eco-labelling and information asymmetry: independent consumer information through eco-labels in Bulgaria; Vasileva E.; Ivanova D.; Stefanov S.; Tipova N.). В определеното време за дискусии беше проявен интерес и бяха поставени множество въпроси за независимата информация, и насочването на консуматорите към устойчиви модели на потребление на храни чрез екологичните маркировки.