Излезе книга за биологичното земеделие в България – Ръководство за производителите

kniga

Биологичните продукти в България в pdf

Ръководството е насочено към производителите, преработвателите и търговците на биологични продукти за подпомагане на тяхната дейност. То съдържа актуални данни за развитието на биологичното земеделие по света, в Европа и в България.

Целта му е да даде информация за предпочитанията на българските потребители, за информираността им относно същността на биологичните храни и причините за покупка, за местата откъдето биха купували.

Изданието може да бъде използвано от държавните институции, браншовите и неправителствените екологични организации, организациите на потребителите, както и от всички, ангажирани с проблемите на биологичното производство.

Ръководството се основава върху резултатите от извършени проучвания сред българските потребителите в рамките на дългогодишни изследвания на екипа преподаватели и изследователи от Университета за национално и световно стопанство – София, в сферата на биологичното земеделие в страната.

Ръководството е изготвено от екип изследователи от УНСС – София, по проекта „Пазарни възможности на продуктите от устойчиви земеделски практики (биологично земеделие) в България и Румъния“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието, младежта и науката.

Авторски колектив:

доц. д-р Даниела Николова Иванова

доц. д-р Елка Славчева Василева

гл. ас. д-р Стилиян Светославов Стефанов

гл. ас. д-р Нина Кръстева Типова

Издателски комплекс – УНСС, София, 2012 г.