Проблемите по веригата на доставки на биологичните продукти в България бяха обсъждани на Конференция в УНСС – София

Vassileva, E. and D. Ivanova, (2008) Organic Farming in Bulgaria, Conference on Changes in Common Agricultural Policy and Bulgaria’ Position, 14 May 2008, University of Global and National Economy and Parliamentary Committee on Agriculture, Sofia, Bulgaria, Proceeding, Ed. “Stopanstvo”, Sofia, 164 – 184 Statia_Biozemedelie_doz_Elka_Vasileva

На 14 май 2008 г. в УНСС – София се проведе Конференция “Промените в Общата селскостопанска политика и позицията на България”, съвместно с парламентарната Комисия по земеделие. Доц. Елка Василева и доц. Даниела Иванова представиха доклад на тема “Биологичното земеделие в България”. Анализът на проблемите по веригите на доставка на биологичните продукти в страната бе публикуван в специално издадения Сборник доклади от Университетското издателство “Стопанство” – УНСС, София.

Изследването е направено в рамките на научно-изследователски проект № ВУ-ОХН 12/2005 “Устойчиви нагласи и поведение по веригата на доставките на биологични продукти в България”, Министерството на образованието и науката, Фонд “Научни изследвания”, 2005 – 2009 г.

Василева Е., Д. Иванова, Биологичното земеделие в България, Конференция “Промените в Общата селскостопанска политика и позицията на България”, УНСС – София, съвместно с парламентарната Комисия по земеделие, 14 май 2008 г., Сборник доклади, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, София, 2008, 164 – 184 стр. – Statia_Biozemedelie_doz_Elka_Vasileva

Резюме

В сравнение със страните от Европейската общност, където биологичното земеделие има вече десетилетни традиции, интересът към него в България е отскоро. Отчитайки особеностите на българското селско стопанство и природните дадености на страната, може да се каже, че производството на биологични продукти е подходящо за страната. Пазарът на биологични земеделски продукти и храни в страната е в стадий на зараждане.

Целта на настоящото проучване е да представи развитието на биологичното производство и пазара в България и да идентифицира вероятни решения, свързани със структурирането, управлението и функционирането на веригата за доставки в страната. Проучването е проведено по метода Делфи, в които са участвали 26 български експерти.