Споразумение за сътрудничество между Български институт за стандартизация и Университета за национално и световно стопанство

Отчитайки ролята на стандартизацията за развитие на информационното общество и осигуряване на съвместимост и безпрепятствен информационен обмен в най-широки граници, на 13 юли 2016 г. по време на Ректорския съвет беше подписано Споразумение за сътрудничество между УНСС и Българския институт за стандартизация (БИС). Под документа положиха подписи Ректорът на нашия университет проф. д.ик.н. Стати Статев и инж. Ивелин Буров в качеството си на Председател на Управителния съвет на БИС.

Това ще продължи традицията за участие на преподаватели от УНСС в техническите комитети на БИС и конкретно на доц. д-р Даниела Иванова в ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието“, както и включването на тематиката на стандартизацията при осигуряване и управление на качеството в УНСС.

IMG_20160713_111341Обсъждане на Споразумението за сътрудничество – от ляво на дясно Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев; инж. Ивелин Буров, Председател на Управителния съвет на БИС; доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева от кат. Икономика на природните ресурси, Бизнес факултет.

В рамките на бъдещото сътрудничество се очертаха редица съвместни действия, свързани с обучение на студентите в областта на  стандартизацията по профила на специалностите в УНСС. В тази връзка се предвижда създаване на съвместен „Информационен център по стандартизация“ в рамките на Университетската библиотека на УНСС. Центърът ще предлага контролиран безплатен достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти до електронния фонд на БИС с пълните текстове на определени пакети български стандарти.

Очаква се на предстоящата в УНСС през м. септември 2016 г. Трета Кръгла маса „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“ да бъде оповестено откриването на Информационния център по стандартизация.

IMG_20160713_111728Обща снимка с членовете на Ректорския съвет след подписване на Споразумението за сътрудничество между УНСС и БИС.

Споразумението предвижда и организиране на съвместни прояви на национално и международно ниво, свързани с процесите на  обучение на студентите в областта на  стандартизацията и нейната роля за бъдещите специалисти, ориентирани към иновативните глобални пазари на продукти и услуги.

Координатор по споразумените от страна на УНСС е доц. д-р Елка Василева от кат. Икономика на природните ресурси, Бизнес факултет, Е-mail: elkav@unwe.bg.